2.6.11

Πρώτοι οι έλληνες εφοπλιστές

Την πρώτη θέση στην παγκόσµια αγορά των θαλάσσιων µεταφορών εξακολουθεί να κατέχει ο ελληνόκτητος εµπορικός στόλος, µε τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν υπό τον έλεγχό τους 3.185 πλοία συνολικής χωρητικότητας 202,19 εκατ. dwt (µονάδα µέτρησης του τονάζ).

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕνωσηςΕλλήνων Εφοπλιστών που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα, στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, το 14,33% της παγκόσµιας ναυτιλίας σε τονάζ ελέγχεται από έλληνες εφοπλιστές. Μάλιστα ο ελληνόκτητος στόλος που φέρει και την ελληνική σηµαίαέρχεται πέµπτος στον κόσµο και πρώτος στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε ό,τι αφορά το τονάζ. Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις των ελλήνων εφοπλιστών στην κατηγορία των δεξαµενόπλοιων, όπου ελέγχουν σε dwt το 22,54% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενόπλοιων ενώ στα πλοία ξηρού φορτίου το 16,80%. Ιδιαίτερη αίσθηση στην παγκόσµια εφοπλιστική κοινότηταέχει κάνει το γεγονός ότιπαρά τηδιεθνή κρίση, οι έλληνες πλοιοκτήτες προχώρησαν σε παραγγελίες - µαµούθ νεότευκτων πλοίων,αποσπώντας και στο «κοµµάτι» αυτό την πρώτη θέση στην παγκόσµια αγορά.

Στα τέλη του περασµένου ∆εκεµβρίου οι παραγγελίες από τους έλληνες εφοπλιστές ανέρχονταν στα 490 πλοία (άνω των 1.000 µεγατόνων), συνολικήςχωρητικότητας 49,15 dwt. Οι παραγγελίεςαυτές τοποθετούν τουςΕλληνες στηνπρώτη θέση διεθνώς µε µερίδιο 8,70% του παγκόσµιου στόλου σε αριθµό πλοίων και 13,50% σε χωρητικότητα.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές και παρά την οικονοµική κρίση το ναυτιλιακό συνάλλαγµα συνεισέφερε και το 2010 τον «οβολό» του στη διαµόρφωση του ελληνικού ΑΕΠκαι βεβαίως στην κάλυψη σηµαντικού µέρους του εµπορικού ελλείµµατος. Τον ∆εκέµβριο 2010 τοναυτιλιακό συνάλλαγµα ανήλθε σε 15.418 εκατ.ευρώ, συγκρινόµενο µε 13.552 εκατ. ευρώ το 2009,δηλαδή σηµείωσε αύξηση 13,77%,ανερχόµενο σε 6,72% του εγχώριου προϊόντος καλύπτοντας το 35,28% του εµπορικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία (6,72%) ήταν ιδιαίτερα υψηλές συγκρινόµενες µε των άλλων κρατών- µελών της Ε.Ε. που δεν υπερέβησαν το1%.

Τη δεκαετία 2000-2010, ηναυτιλία συνεισέφερε140 δισ. ευρώ σε εισπράξεις απόξένο συνάλλαγµα στην Ελλάδα. Οι εισροέςαυτές οφείλονται σε 750 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συµφερόντων. Οµως περίπου το ήµισυ των ανωτέρω 140 δισ. ευρώ επανεξήχθη στο εξωτερικό, δεδοµένου ότιοι ναυτιλιακές εταιρείες πληρώνουν για υπηρεσίες παρεχόµενες από άλλες χώρες, διότι, όπως τονίζεται στην έκθεση, «το ελληνικόκράτος δεν έχει λάβει τααναγκαία µέτραπου θα συγκρατούσαν το µεγαλύτερο µέρος του ναυτιλιακού συναλλάγµατος στην Ελλάδα».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4633797

No comments: