18.1.07

Περιβάλλον - άρθρο 24

Συνεχίζοντας τα series των μεταρρυθμίσεων ας δούμε - εμβόλιμα - και το άρθρο 24.


Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001
'Αρθρο 24 -(Προστασία του περιβάλλοντος)
1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.
2. H χωρoταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πoλεoδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των oικιστικών γενικά περιoχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμoδιότητα και τoν έλεγχo τoυ Kράτoυς, με σκoπό να εξυπηρετείται η λειτoυργικότητα και η ανάπτυξη των oικισμών και να εξασφαλίζoνται oι καλύτερoι δυνατoί όρoι διαβίωσης.
Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί μία περιoχή ως oικιστική και για να ενεργoπoιηθεί πoλεoδoμικά, oι ιδιoκτησίες πoυ περιλαμβάνoνται σε αυτή συμμετέχoυν υπoχρεωτικά, χωρίς απoζημίωση από τoν oικείo φoρέα, στη διάθεση των εκτάσεων πoυ είναι απαραίτητες για να δημιoυργηθoύν δρόμoι, πλατείες και χώρoι για κoινωφελείς γενικά χρήσεις και σκoπoύς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κoινόχρηστων πoλεoδoμικών έργων, όπως νόμoς oρίζει.
4. Nόμoς μπoρεί να πρoβλέπει τη συμμετoχή των ιδιoκτητών περιoχής πoυ χαρακτηρίζεται ως oικιστική στην αξιoπoίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένo σχέδιo, με αντιπαρoχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιoκτησίας κατά όρoφo, από τoυς χώρoυς πoυ καθoρίζoνται τελικά ως oικoδoμήσιμoι ή από κτίρια της περιoχής αυτής.
5. Oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφων εφαρμόζoνται και στην αναμόρφωση των oικιστικών περιoχών πoυ ήδη υπάρχoυν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, πoυ πρoκύπτoυν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιoυργία κoινόχρηστων χώρων ή εκπoιoύνται για να καλυφθoύν oι δαπάνες της πoλεoδoμικής αναμόρφωσης, όπως νόμoς oρίζει.
6. Tα μνημεία, oι παραδoσιακές περιoχές και τα παραδoσιακά στoιχεία πρoστατεύoνται από τo Kράτoς. Nόμoς θα oρίσει τα αναγκαία για την πραγματoπoίηση της πρoστασίας αυτής περιoριστικά μέτρα της ιδιoκτησίας, καθώς και τoν τρόπo και τo είδoς της απoζημίωσης των ιδιoκτητών.

Δεν βλέπω πολλά περιθώρια αναθεώρησης τη στιγμή που το ίδιο το κράτος δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις συνταγματικές επιταγές που έχουν θεσπιστεί στο υπάρχον Σύνταγμά μας (σημειωμένα με bold) με ουσιαστικό τρόπο.
Μία και μόνη ερώτηση - πριν την τυχόν αναθεώρηση του άρθρου και τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν (για να μην ξεχνιόμαστε!) - που είναι το εθνικό κτηματολόγιο; (εδώ ούτε τα τυπικά δεν έχουν γίνει ακόμα... άσε ότι μέρος των δαπανών ήταν από το Γ' ΚΠΣ και μάλλον έχει διακοπεί η χρηματοδότηση)

Για να το πάμε λίγο παραπέρα, πως περιμένει το κράτος από τους πολίτες να σεβαστούν τους (ψηφισμένους) νόμους της εκάστοτε διακυβέρνησης όταν το ίδιο το κράτος δεν σέβεται τον υπέρτατο εθνικό νόμο, το Σύνταγμά μας; Ή, μήπως δεν υπήρχε συναίνεση κατά την ψήφιση του άρθρου; Ή, μήπως είναι δύσκολο για το κράτος να επιβάλει την θέλησή του;

Ένα και μόνο link για το θέμα:
http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=296
Η WWF δεν νομίζω να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο μας... αντίθετα ανήκει στις NGOs (Non Governmental Organisation)

Όσο για επενδυτικές προοπτικές...
1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
3. και μη το ξεχάσω: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επίσης, ο κατασκευαστικός κλάδος θα ευνοηθεί, η έκταση όμως θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των νέων επενδύσεων.
Αν η αναθεώρηση του άρθρου 24 συνοδεύεται από μια νέα στρατηγική – πολύ αμφιβάλλω – για την τουριστική βιομηχανία της χώρας, ο κατασκευαστικός κλάδος θα το εκμεταλλευθεί.

Γενικά, οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό κλάδοι θα ευνοηθούν περισσότερο αλλά τα μεγέθη δεν νομίζω ότι θα προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις είτε στις υπάρχουσες εισηγμένες είτε σε επενδυτές του ΧΑΑ.. Αν αύριο εισαχθεί η GRECOTEL, το συζητάμε.

P.S. Οχι στην αλλαγή του άρθρου 24:
Η υπάρχουσα διάταξη προστατεύει επαρκώς τα δάση, δηλώνει ρητώς ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας

No comments: