27.3.13

ETE: Ζημιές €2.139,5 εκατ. το 2012

Με μεγάλες ζημιές αλλά και θετικά μηνύματα έκλεισε το 2012 ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας καθώς κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου σταθεροποιήθηκε η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, επιβράδυνε ο ρυθμός δημιουργίας επισφαλειών και εγγράφηκαν κέρδη από πώληση θυγατρικών.

Το στίγμα το έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Α. Τουρκολθιάς σημειώνοντας ότι η συγχώνευση Εθνικής- Eurobank "θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο δυσοίωνο περιβάλλον. Ήδη, το δ’ τρίμηνο του 2012 άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες θετικές ενδείξεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην Ελλάδα με επιστροφή μέρους των καταθέσεων, τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλών απαιτήσεων και την εξομάλυνση της μείωσης των εσόδων από αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες".


Ειδικότερα οι ετήσιες ζημιές για το 2012 του ομίλου της ΕΤΕ διαμορφώθηκαν στα €2.139,5 εκατ. το 2012, ενώ το 4ο τρίμηνο καταγράφηκαν κέρδη 314 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο pro forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ενοποιημένου ομίλου μαζί την Eurobank διαμορφώνεται σε 10% μετά την προκαταβολή του ΤΧΣ. Αντίστοιχα ο pro forma δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (core Tier 1) διαμορφώνεται στο 8,8%. 
 
Ο όμιλος προχώρησε σε διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε επίπεδο ομίλου ύψους 2,531 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 15,9% έναντι του 2011.

Παράλληλα, καταγράφει μείωση χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα το τελευταίο τρίμηνο κατά 3,6 δισ. ευρώ και βελτίωση του δείκτη προς καταθέσεις στο 99% από 105,7% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους με τις νέες επισφάλειες να αυξάνονται κατά 126 μ.β. σε σχέση με μέση αύξηση κατά 300 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012.

Ο όμιλος πραγματοποίησε κέρδη 314 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του έτους κυρίως λόγω της επαναγοράς ομολόγων από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης των οργανικών κερδών διατηρούνται και το α’ τρίμηνο του 2013.


Αναλυτικά:

Οι ετήσιες ζημιές του Ομίλου της ΕΤΕ το 2012 διαμορφώθηκαν σε €2.139,5 εκατ. Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, ως επακόλουθο της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης. Αρνητικά συνέβαλε επίσης η μείωση των εγχώριων καθαρών επιτοκιακών εσόδων, εξαιτίας της άντλησης ακριβότερης χρηματοδότησης από το μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA), καθώς και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού που είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια αγοράς (euribor).

Οπως αναφέρεται, ο Όμιλος έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις εξαιρετικά ακραίες οικονομικές συνθήκες, διαφοροποιώντας το επιχειρηματικό του μοντέλο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες θωράκισης της κεφαλαιακής του θέσης και του ισολογισμού του.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται: η επαναγορά μέρους των καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων (δημιουργία κεφαλαίου €302 εκατ.), η πώληση πλειοψηφικού ποσοστού της ασφαλιστικής θυγατρικής στην Τουρκία (κέρδος προ φόρων €157,3 εκατ.), η δραστική περιστολή του εγχώριου λειτουργικού κόστους και η θωράκιση του ισολογισμού μέσω της διενέργειας προβλέψεων ύψους €2,5 δισ.

Η στρατηγική του Ομίλου συνοδεύτηκε από σημαντική περιστολή των δαπανών της ΝΑ Ευρώπης και από την ενίσχυση της συνεισφοράς κερδών της Finansbank που σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους €668 εκατ. για το 2012.

Η δραστική περικοπή των εγχώριων λειτουργικών δαπανών ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων δράσεων όπως η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με μείωση των αποδοχών και ο συνεχής έλεγχος των δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού συρρικνώθηκαν κατά 19% την τελευταία τριετία, ενώ με τον ίδιο ρυθμό μειώθηκαν και τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις (19%).

Οι προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκαν και στη ΝΑ Ευρώπη, αποδίδοντας ετήσια μείωση κατά 8,2% και σωρευτική μείωση 15% από το τέλος του 2009. Στην Τουρκία, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών παρέμεινε ελεγχόμενη (+13,5% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων), και κυμάνθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με το επίπεδο του πληθωρισμού, την σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων καθώς και την δυναμική αύξηση των λειτουργικών εσόδων.

Στο πεδίο της ρευστότητας, η στρατηγική απεξάρτησης των θυγατρικών εξωτερικού που εφαρμόζει ο Όμιλος τα δύο τελευταία έτη είχε σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική εξάλειψη του χρηματοδοτικού ανοίγματος των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης και την αυτόνομη πρόσβαση της Finansbank στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές εξελίξεις το τελευταίο τρίμηνο του έτους ήταν η άρση του περιορισμού στην αποδοχή ελληνικών τίτλων και εξασφαλίσεων από το Ευρωσύστημα, η ενίσχυση των στοιχείων που μπορούν να δοθούν ως εξασφαλίσεις στην ΕΚΤ μέσω τίτλων του ΕΤΧΣ και η σταδιακή επιστροφή εγχωρίων καταθέσεων ύψους περίπου €2 δισ. που ξεκίνησε μετά τις εκλογές. Ως εκ τούτου, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων τα επόμενα τρίμηνα.

Η απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 106,7% το Δεκέμβριο 2012, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 99,0% συνεπικουρούμενος και από την επιστροφή καταθέσεων κατά το β' εξάμηνο του έτους.

Αξιοσημείωτη βελτίωση κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφηκε στο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 κατήλθε στο 113,4%.

Η συνέχιση του χρηματοδοτικού προγράμματος της χώρας το Δεκέμβριο του 2012 τοποθέτησε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών σε τροχιά ολοκλήρωσης εντός των επόμενων μηνών. Για τον ενοποιημένο Όμιλο, περιλαμβανομένης της Eurobank, ο pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I βάσει της EBA) ανήλθε στο 8,8%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 10%.

Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται μετά τις προκαταβολές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έναντι της αύξησης κεφαλαίου.


Αλ. Τουρκολιάς: Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο όμιλο
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δήλωσε:

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012 αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις από το PSI, που επηρέασε όλο το πιστωτικό σύστημα αλλά κυρίως την ΕΤΕ, δεδομένου ότι εκ της θέσεως της κατείχε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σε απόλυτα μεγέθη.

Ταυτόχρονα, η ΕΤΕ θα επιβαρυνθεί με απώλεια μελλοντικών εσόδων λόγω του προγράμματος επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη μακροοικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα και τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε το τραπεζικό σύστημα σε όλο το φάσμα των εργασιών.

Η Εθνική Τράπεζα προάσπισε τον κυρίαρχο ρόλο της στις τραπεζικές εξελίξεις, μέσω της επιτυχούς δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της Eurobank μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, ενώ προχωρεί ολοταχώς προς τη νομική και τη λειτουργική συγχώνευση των δύο οργανισμών.

Με την ένωση αυτή προκύπτει ένας μεγεθυμένος και περισσότερο ανθεκτικός στις σύγχρονες προκλήσεις Όμιλος -με εκτιμώμενες συνέργειες ύψους άνω των €3 δισ.-, ο οποίος έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο για τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο δυσοίωνο περιβάλλον. Ήδη, το δ' τρίμηνο του 2012 άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην Ελλάδα, με την επιστροφή μέρους των καταθέσεων που απωλέστηκαν, κατά τη διάρκεια των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλών απαιτήσεων και την εξομάλυνση της μείωσης των εσόδων από αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη συνέβαλαν στη δημιουργία κεφαλαίου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή εξέλιξη της πορείας του Ομίλου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να ανταπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό.
Επίσης, σε συμφωνία και ακολουθώντας τις οδηγίες του Eurogroup, επεξεργαζόμαστε σχέδιο για την άμεση και ενεργητική διαχείριση των πιστωτικών τίτλων του παθητικού με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Σε αυτήν την προσπάθεια θα έχουμε συμμάχους μας όλους όσοι πιστεύουν ότι η Εθνική Τράπεζα, μαζί πια με την Eurobank, όπως και η ελληνική οικονομία, θα τα καταφέρουν.  

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/766476/Article.aspx

No comments: