27.3.13

Eurobank: Ζημιές 1,5 δισ. ευρώ το 2012

Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν καθοριστικά τις λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank το 2012.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά 1,5 δισ. ευρώ το 2012 (εκ των οποίων 686 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,7 δισ. ευρώ το β΄ εξάμηνο του 2012, ενώ επετεύχθη μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα κατά 13 δισ. ευρώ τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων. 

Tα Καθαρά Έσοδα από Τόκους υποχώρησαν κατά 25,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,461 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Νίκος Νανόπουλος, ανέφερε τα εξής:

«Στο σημερινό αβέβαιο και δυσχερές περιβάλλον, η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και η ανασυγκρότησή της, περνά όχι μόνον από την επίπονη διαδικασία των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και από την υιοθέτηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανεκκίνηση της που δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποίητο.

Η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2012, τα οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την έναρξη ενός νέου. Η Eurobank εισέρχεται σ’ αυτήν τη νέα φάση, εισφέροντας στο νέο σχήμα, ένα προικισμένο με ικανότητες και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό και ένα σύγχρονο πλαίσιο και σύστημα λειτουργίας, που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πρωτοφανείς προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής.

Η ένωση των δυνάμεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα.»

Ρευστότητα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα στην προσέλκυση καταθέσεων το δεύτερο μισό του έτους, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Ειδικότερα, οι Καταθέσεις Πελατών της Eurobank αυξήθηκαν κατά €2.739 εκατομμύρια το Β΄εξάμηνο του έτους, περιορίζοντας τις συνολικές ετήσιες εκροές σε μόλις €823 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1.804 εκατομμύρια το Δ΄ τρίμηνο του 2012. Στο εξωτερικό, η προσέλκυση καταθέσεων συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2012, με τα υπόλοιπα να αυξάνονται κατά €391 εκατομμύρια έναντι του 2011.

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η άντληση ρευστότητας ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων (μέσω Repos) από την αγορά βοήθησαν σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε από €34 δισεκατομμύρια το Α΄ εξάμηνο του 2012 σε €20,8 δισεκατομμύρια στα μέσα Μαρτίου του 2013.

Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα επαρκή αποθέματα ρευστότητας, καθώς διαθέτει ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους €6 δισεκατομμυρίων και επιπρόσθετων €2,5 δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Πρωταρχικός στόχος της Eurobank από την αρχή της κρίσης και μετά ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες τα τελευταία 4 χρόνια, όπως η πώληση ιδίων μετοχών, η πώληση των θυγατρικών στην Πολωνία και στην Τουρκία, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού και η απομόχλευση του ισολογισμού. Οι ενέργειες αυτές ενίσχυσαν σωρευτικά τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά €1,9 δισεκατομμύρια. Λαμβανομένης υπόψη της ζημιάς από το PSI ύψους €6,0 δισεκατομμυρίων και της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους €5,8 δισεκατομμυρίων, ο Δείκτης Core Tier Ι διαμορφώνεται pro-forma σε 10,8% στο τέλος του 2012.

Λειτουργικά Έσοδα

Tα Καθαρά Έσοδα από Τόκους υποχώρησαν κατά 25,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.461 εκατομμύρια, λόγω του υψηλού κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, της διεύρυνσης του euribor έναντι των επιτοκίων της ΕΚΤ, των μειωμένων εσόδων από ομόλογα εξαιτίας του PSI, της απομόχλευσης του ενεργητικού και της αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση. Η μετάβαση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA στην ΕΚΤ από τα τέλη του 2012, η σταδιακή μείωση του κόστους καταθέσεων καθώς και η επικείμενη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να αναστρέψουν τη μείωση των εσόδων από τόκους την τρέχουσα χρονιά.

Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες κατέγραψαν και αυτά σημαντική μείωση κατά 21,2% έναντι του 2011 στα €262 εκατομμύρια, λόγω κυρίως της κάμψης των εργασιών που συνδέονται με το δίκτυο και τις κεφαλαιαγορές.

Τα Συνολικά Έσοδα υποχώρησαν κατά 25,5% το 2012 και διαμορφώθηκαν σε €1.756 εκατομμύρια και λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών δαπανών ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς για ακόμα μία χρονιά. Ειδικότερα, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,2% στην Ελλάδα και κατά 6,5% στο εξωτερικό το 2012, με το Συνολικό Κόστος για τον Όμιλο να είναι χαμηλότερο κατά 6,3% σε σχέση με το 2011 και κατά 23% έναντι του 2008.

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου

Οι Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,655 δισ. ευρώ, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια συγκράτησης των επισφαλειών εξελίσσεται θετικά, καθώς τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά χαμηλότερα τα 2 τελευταία τρίμηνα του 2012 έναντι των 2 αρχικών τριμήνων του ίδιου έτους.

Συνολικά τα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2012, από 15,7% το 2011, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,5% από προβλέψεις (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων).

Αποτελέσματα από το Εξωτερικό

Τα Αποτελέσματα από τις Διεθνείς Δραστηριότητες επηρεάστηκαν και αυτά δυσμενώς από το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και διαμορφώθηκαν σε -€56 εκατομμύρια το 2012. Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό υπερβαίνουν τις χορηγήσεις, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 93,3% στο τέλος του 2012.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1760780

No comments: