27.2.13

Ελεγχοι για «αλχημείες» στις τράπεζες Στο μικροσκόπιο οι ισολογισμοί των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Reuters, Bloomberg
Yποψίες δημιουργούν στις αρμόδιες τραπεζικές αρχές στην Ευρώπη οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποτιμήσουν τους πιστωτικούς τους κινδύνους και, σε συνάρτηση με αυτούς, να περιορίσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ/Εuropean Banking Authority/EBA), σχεδόν οι μισές από τις διαφορές στα σταθμισμένου κινδύνου περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών τραπεζών δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθούν, λόγω διαφορών στα χαρτοφυλάκια ή στο κατά περίπτωση εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, στην τελευταία μελέτη της η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εξέτασε συγκεκριμένα τα σταθμισμένου κινδύνου περιουσιακά στοιχεία (RWA) σε αντιπαραβολή με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία 89 τραπεζών σε 16 χώρες της Ε.Ε. Το συμπέρασμά της συνίσταται στο ότι ορισμένες τράπεζες ακολουθούσαν μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, βάσει των οποίων απαιτείται να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 70% μικρότερη από των ανταγωνιστριών τους. Οπως απεφάνθη η ΕΤΑ, σχεδόν το 50% από τις εν λόγω διαφορές μοντέλων οφειλόταν σε αντικειμενικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες θεωρούνται το διαφορετικό κράμα περιουσιακών στοιχείων, οι διαφορές των εθνικών ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων, καθώς και ο βαθμός στον οποίο κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί τα δικά της μοντέλα έναντι μιας άλλης απλούστερης τυποποιημένης προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή χωρίζει τους σταθμισμένους κινδύνους ανά κατηγορία, επισημαίνουν οι Financial Times.
Το κενό που ανακύπτει είναι σημαντικό, γιατί η αναλογία κεφαλαίων μιας τράπεζας προς τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή, το πιο κρίσιμο εργαλείo μέτρησης της οικονομικής της υγείας, έχει ως παρονομαστή τα σταθμισμένου κινδύνου περιουσιακά της στοιχεία. Οπότε, υπάρχει η πιθανότητα μια τράπεζα να υποβαθμίζει τον πιστωτικό κίνδυνο και να υπερβάλλει ως προς την οικονομική της ευρωστία. «Χρειάζεται πιο ενδελεχής έρευνα και δημοσιοποίηση των ευρημάτων της ούτως ώστε να κατευνασθούν οι ανησυχίες επενδυτών και αναλυτών», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Αντρέα Ενρία. «Ομως, αυτές οι ενέργειες δεν επαρκούν, χρειάζεται ενδεχομένως κι εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών».
Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε ο κ. Ενρία, η Εuropean Banking Authority τώρα θα αποδυθεί σε μια ακόμα βαθύτερη διερεύνηση της μεθόδου με την οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες αξιολογούν την επικινδυνότητα των στεγαστικών δανείων, καθώς και χορηγήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της διερεύνησης είναι να γίνει αντιληπτό εάν οι διαφορές των μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου δικαιολογούνται. Επιπλέον, με το ίδιο σκεπτικό, η ΕΤΑ/ΕΒΑ θα αποστείλει σε διαφορετικές τράπεζες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες θα εμπεριέχουν υποθετικά χαρτοφυλάκια με κρατικά ομόλογα και υψηλής βαθμολογίας εταιρικά ομόλογα. Ετσι θα διαπιστώσει πώς η κάθε τράπεζα θα αποτιμήσει τον κίνδυνό τους. Τόσο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή όσο και οι μελέτες στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ εκπονούνται σε μια εποχή, κατά την οποία οι επενδυτές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, αλλά και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών συγκλίνουν και διερωτώνται συλλήβδην, εάν όντως οι τράπεζες μπορούν να θεωρούνται αξιόπιστες στο να κάνουν χρήση των δικών τους μοντέλων αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_27/02/2013_512485

________________________________________________

αυτό ΔΕΝ είναι ελεύθερη αγορά!
φέρτε πίσω την ελεύθερη αγορά, ΤΩΩΩΡΑ!


No comments: