22.6.11

Γιατί αναβάλλεται η χρεοκοπία της Ελλάδας

By Martin Feldstein*

 Αν και το ελληνικό κοινοβούλιο πήρε μια ανάσα με την ψήφο εμπιστοσύνης, η στάση πληρωμών της Ελλάδας είναι αναπόφευκτη. Με συντελεστή χρέους επί του ΑΕΠ στο 150%, μεγάλα ελλείμματα και επιτόκιο 25% και άνω, το μόνο ερώτημα είναι το πότε θα γίνει το χρεοστάσιο.
Οι τρέχουσες συνομιλίες στην πραγματικότητα αναβάλλουν την αναπόφευκτη στάση πληρωμών, γράφει στους Financial Times ο κορυφαίος οικονομολόγος M. Feldstein.
Αν η Ελλάδα ήταν η μόνη χρεοκοπημένη χώρα της Ευρώπης, το καλύτερο θα ήταν να γίνει η στάση πληρωμών τώρα. Η μείωση του χρέους στο μισό και η αντικατάσταση του υφιστάμενου χρέους με ομόλογα με χαμηλότερα επιτόκια, θα έδιναν στην Ελλάδα το περιθώριο να εξυπηρετήσει το χρέος χωρίς τον εξοντωτικό πόνο που επιφέρει η εξυπηρέτηση του τωρινού χρέους.

Όμως η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χρεοκοπημένη και μια στάση πληρωμών από την Αθήνα θα προκαλέσει χρεοστάσια στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και πιθανόν την Ισπανία. Οι συνεπαγόμενες απώλειες θα καταστρέψουν μεγάλα μεγέθη κεφαλαίων σε τράπεζες και άλλους πιστωτές στην Γερμανία, την Γαλλία και άλλες χώρες. Θα στέρευαν οι διαθέσιμες πιστώσεις προς επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και θα επερχόταν κατάρρευση μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Αυτό το αναπόφευκτο ντόμινο και οι πιθανές επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη να αποτρέψει το χρεοστάσιο τώρα. Η πρόκληση, άρα, είναι να βρεθεί ένας τρόπος να αναβληθούν οι στάσεις πληρωμών για αρκετό διάστημα, ώστε οι τράπεζες και οι άλλοι πιστωτές να αντέξουν τις απομειώσεις στις αξίες ομολόγων, αν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κηρύξουν στάση πληρωμών ταυτόχρονα.

Η διαδικασία περιπλέκεται από την θέση της γερμανικής κυβέρνησης ότι θα στηρίξει την επέκταση των επίσημων πιστώσεων τώρα, μόνο αν συμμετέχουν οι υπάρχοντες ιδιώτες πιστωτές. Η ΕΚΤ επιμένει η συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών να είναι «εθελοντική» ώστε να μην εκδηλωθεί τεχνικό χρεοστάσιο.

Το ουσιώδες στοιχείο, λοιπόν, σε οποιαδήποτε λύση είναι να συμφωνήσουν «εθελοντικά» οι ομολογιούχοι να κεφαλαιοποιήσουν τους τόκους που τους οφείλονται σήμερα και να παράσχουν νέα πολυετή δάνεια σε επιτόκια κάτω από τα επίπεδα τα οποία επικρατούν στην αγορά, ώστε να αντικατασταθούν τα ομόλογα που λήγουν. Μια τέτοια λύση θα ικανοποιήσει την Γερμανία και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΚΤ.

Πώς θα έλθουν όμως να συμφωνήσουν οι πιστωτές; Αν δεν υποχρεωθούν, θα πρέπει να έχουν κάποιο συμφέρον για να το κάνουν. Και υπάρχουν τρεις λύσεις για να γίνει αυτό δυνατό.
Πρώτον, αν μια τράπεζα δεν κεφαλαιοποιήσει τους τόκους και παράσχει νέα πίστωση, το παλαιό δάνειο θα κηρύξει στάση πληρωμής, μειώνοντας το λογιστικό κεφάλαιο της τράπεζας και την δυνατότητα δανεισμού της. Οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές θα θελήσουν να το αποφύγουν.

Δεύτερον η ΕΚΤ έχει υπονοήσει ότι το αναδιαρθρωμένο ομόλογο που θα είναι προϊόν στάσης πληρωμής, δεν θα είναι αποδεκτό ως εγγύηση στην κεντρική τράπεζα, ενώ τα νέα δάνεια που θα δοθούν εθελοντικά, θα είναι.

Και τρίτον θα υπάρξουν ανταγωνιστικές πιέσεις ανάμεσα στις τράπεζες και τους άλλους πιστωτές, ώστε να αναγνωρίσουν ότι θα ευνοηθούν όλες από την αποφυγή χρεοστασίου.

Αν αποφύγουν την απώλεια λογιστικού κεφαλαίου, αν έχουν ένα ενεργητικό που μπορούν να αξιοποιήσουν ως εγγύηση στην κεντρική τράπεζα και αν υποχρεωθούν από τον ανταγωνισμό, οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές θα έχουν επαρκή κίνητρα για να δώσουν νέα δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια. Αν όχι, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα από την ΕΚΤ και την Ε.Ε.
Εν ευθέτω χρόνω, οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές που κατέχουν ομόλογα της Ελλάδας της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, θα μπορέσουν να τα πουλήσουν ή αλλιώς να τα μεταφέρουν στην ΕΚΤ ή άλλους πιθανούς αγοραστές, και να συγκεντρώσουν τα κέρδη που χρειάζονται για να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Όταν η ΕΚΤ εντέλει θα καθορίσει ότι οι μεγάλες πιστωτές έχουν μειώσει τα ανοίγματά τους στα «επισκευασμένα» ομόλογα αρκετά ώστε, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη κεφαλαιακή τους επάρκεια, να μπορούν να αντέξουν τις συνεπαγόμενες απομειώσεις αξιών, η ΕΚΤ θα επιτρέψει στις Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία να κηρύξουν στάση πληρωμών, στην οποία θα αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα χρέη τους σε επίπεδα τα οποία θα μπορούν με άνεση να εξυπηρετήσουν.
Αυτού του είδους το σχέδιο είχε αποδώσει με τα ομόλογα της Λατινικής Αμερικής στην δεκαετία του 1980, υποβοηθούμενο από την υποκατάσταση των υφιστάμενων ομολόγων με ομόλογα Brady.

Δεν υπάρχει, φυσικά, καμία εγγύηση ότι το πρόγραμμα θα αποδώσει και στην ευρωπεριφέρεια. Μεγάλη αβεβαιότητα προκαλεί η περίπτωση της Ισπανίας, που ίσως χρειαστεί επίσης να κάνει αναδιάρθρωση. Αν και το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της Ισπανίας δείχνει διαχειρίσιμο, τα προβληματικά ενεργητικά των ισπανικών αποταμιευτικών τραπεζών και τα χρέη των ανεξάρτητων τοπικών αυτοδιοικήσεων, ίσως καταστήσουν αδύνατη την εξυπηρέτηση των τελικών συνολικών υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Και οι τα δυνητικά χρέη της Ισπανίας είναι μεγαλύτερα από τα προβληματικά ομόλογα και των τριών κρατών της υπόλοιπης ευρωπαϊκής περιφέρειας μαζί.

Υπάρχουν δύο ακόμη προβλήματα, που μπορεί να δυσχεράνουν την αποδοτικότητα αυτής της στρατηγικής για την Ευρώπη. Πρώτον, οι αντικρουόμενες δημοσιονομικές πολιτικές που μειώνουν την συνολική ζήτηση και τα ΑΕΠ αυτών των κρατών, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με τις αναπτυξιακές επιδράσεις της νομισματικής υποτίμησης, όπως είχε γίνει στην Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, ακόμη κι αν χαλαρώσει η θηλιά του χρέους, οι χώρες της ευρωπεριφέρειας δεν θα είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές, με τις υφιστάμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ως μέλη της ευρωζώνης, δεν μπορούν να κάνουν υποτίμηση.

Αυτό σημαίνει ότι η τακτοποίηση του προβλήματος του χρέους, και πάλι θα αφήσει αυτές τις χώρες με τα μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών που αντιμετωπίζουν και σήμερα και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον.


*Ο αρθρογράφος είναι καθηγητής Οικονομίας στο Harvard University και πρώην κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ronald Reagan.


ΠΗΓΗ: FT.com

_______________________________________________

Mε δύο λόγια ο κύριος αυτός μας λέει ότι και το χρέος να "τακτοποιηθεί", πάλι θα μείνουν τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών... το γνωστό Νο.1 πρόβλημα αυτής της χώρας - το έχουν κι άλλοι βέβαια...

ακόμα: τι "ονειρο" έβλεπε ο ίδιος προ Μνημοσύνουνίου Ι

Why Greece Will Default
2010-04-28

Greece will default on its national debt. That default will be due in large part to its membership in the European Monetary Union. If it were not part of the euro system, Greece might not have gotten into its current predicament and, even if it had gotten into its current predicament, it could have avoided the need to default.
Greece’s default on its national debt need not mean an explicit refusal to make principal and interest payments when they come due. More likely would be an IMF-organized restructuring of the existing debt, swapping new bonds with lower principal and interest for existing bonds. Or it could be a “soft default” in which Greece unilaterally services its existing debt with new debt rather than paying in cash. But, whatever form the default takes, the current owners of Greek debt will get less than the full amount that they are now owed.
The only way that Greece could avoid a default would be by cutting its future annual budget deficits to a level that foreign and domestic investors would be willing to finance on a voluntary basis. At a minimum, that would mean reducing the deficit to a level that stops the rise in the debt-to-GDP ratio.
To achieve that, the current deficit of 14% of GDP would have to fall to 5% of GDP or less. But to bring the debt-to-GDP ratio to the 60% level prescribed by the Maastricht Treaty would require reducing the annual budget deficit to just 3% of GDP – the goal that the eurozone’s finance ministers have said that Greece must achieve by 2012.
Reducing the budget deficit by 10% of GDP would mean an enormous cut in government spending or a dramatic rise in tax revenue – or, more likely, both. Quite apart from the political difficulty of achieving this would be the very serious adverse effect on aggregate domestic demand, and therefore on production and employment. Greece’s unemployment rate already is 10%, and its GDP is already expected to fall at an annual rate of more than 4%, pushing joblessness even higher.
Depressing economic activity further through higher taxes and reduced government spending would cause offsetting reductions in tax revenue and offsetting increases in transfer payments to the unemployed. So every planned euro of deficit reduction delivers less than a euro of actual deficit reduction. That means that planned tax increases and cuts in basic government spending would have to be even larger than 10% of GDP in order to achieve a 3%-of-GDP budget deficit.
There simply is no way around the arithmetic implied by the scale of deficit reduction and the accompanying economic decline: Greece’s default on its debt is inevitable.
Greece might have been able to avoid that outcome if it were not in the eurozone. If Greece still had its own currency, the authorities could devalue it while tightening fiscal policy. A devalued currency would increase exports and would cause Greek households and firms to substitute domestic products for imported goods. The increased demand for Greek goods and services would raise Greece’s GDP, increasing tax revenue and reducing transfer payments. In short, fiscal consolidation would be both easier and less painful if Greece had its own monetary policy.
Greece’s membership in the eurozone was also a principal cause of its current large budget deficit. Because Greece has not had its own currency for more than a decade, there has been no market signal to warn Greece that its debt was growing unacceptably large.
If Greece had remained outside the eurozone and retained the drachma, the large increased supply of Greek bonds would cause the drachma to decline and the interest rate on the bonds to rise. But, because Greek euro bonds were regarded as a close substitute for other countries’ euro bonds, the interest rate on Greek bonds did not rise as Greece increased its borrowing – until the market began to fear a possible default.
The substantial surge in the interest rate on Greek bonds relative to German bonds in the past few weeks shows that the market now regards such a default as increasingly likely. The combination of credits from the other eurozone countries and lending by the IMF may provide enough liquidity to stave off default for a while. In exchange for this liquidity support, Greece will be forced to accept painful fiscal tightening and falling GDP.
In the end, Greece, the eurozone’s other members, and Greece’s creditors will have to accept that the country is insolvent and cannot service its existing debt. At that point, Greece will default.
 

No comments: