1.4.13

Alpha Bank: Στις 6 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ για την ΑΜΚ - στόχος 4,57 δισ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank  αλλά και απόφαση για reverse split καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της τράπεζας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ορίστηκε για τις 6 Απριλίου.
Ειδικότερα, τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:
1. (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές,
(Γ) Μείωση, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή έχει διαμορφωθεί συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/633292

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank έως 4,57 δισ. ευρώ αποφάσισε να προτείνει στο σώμα των μετόχων της το διοικητικό της συμβούλιο εισηγούμενο να καλυφθεί από τους ιδιώτες ποσό ως 550 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 12% των 4,57 δισ. ευρώ.

Όπως αναμενόταν, η Alpha άνοιξε πρώτη από τις συστημικές τράπεζες τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης συγκαλώντας έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της για την ΑΜΚ στις 6 Απριλίου και ορίζοντας, στην περίπτωση μη επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας, την πρώτη επαναληπτική συνέλευση στις 11 Απριλίου και τη δεύτερη στις 16 Απριλίου.

Αξιοποιώντας την ενοποιημένη καθαρή θέση που της εξασφαλίζει η εξαγορά της Εμπορικής, αλλά και το γεγονός ότι έχει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, η Alpha βγαίνει «επιθετικά», επιδιώκοντας να αντλήσει από ιδιώτες ποσό ως 550 εκατ. ευρώ.

Αν το καταφέρει δεν θα προχωρήσει στην έκδοση CoCos και θα έχει καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών (4,57 δισ. ευρώ) μέσω αύξησης κεφαλαίου, με τους ιδιώτες μάλιστα να βάζουν ως και το 12% της ΑΜΚ.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, η Alpha έχει ξεκινήσει, εδώ και καιρό την προεργασία για μια νέα ισχυρή μετοχική ομάδα έχοντας συμφωνήσει με σειρά γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Πρόκειται για ισχυρούς επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην βιομηχανία και αποτελούν την «αφρόκρεμα» του εγχώριου επιχειρείν. 

Ταυτόχρονα η Alpha θα επιδιώξει να υπάρχει στην αύξηση κεφαλαίου και ισχυρή συμμετοχή ξένων. Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε επαφές με ξένες επενδυτικές τράπεζες, αλλά και απευθείας με τελικούς επενδυτές που ξέρουν την τράπεζα, καθώς συμπεριλαμβανόταν επί χρόνια στο μετοχολoγιό της πριν αποεπενδυθούν, λόγω κρίσης.

Οι όροι της αύξησης προβλέπουν μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για ποσό ως 92,9 εκατ. ευρώ, ώστε να δοθούν κατά τη κρίση του Δ.Σ. δικαιώματα προτίμησης σε ευφήμως γνωστούς επενδυτές.

Την ίδια στιγμή βέβαια, η Alpha έχει προνοήσει και για το plan B, σημειώνοντας στους προτεινόμενους όρους, ότι αν η συμμετοχή των ιδιωτών περιορισθεί σε τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ, τότε το ύψος της ΑΜΚ θα αναπροσαρμοσθεί αυτόματα και για το υπόλοιπο ποσό ως τα 4,57 δισ. ευρώ θα εκδοθούν CoCos.


Ως 550 εκατ. ευρώ η ΑΜΚ με μετρητά για τους ιδιώτες
Με βάση την έκθεση διοίκησης το Δ.Σ. της Alpha εισηγείται στο σώμα των μετόχων την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας ύψους 4,57 δισ. ευρώ μέσω ΑΜΚ, προτείνοντας να καλυφθεί κατά το ποσό ως 550 εκατ. ευρώ από ιδιώτες (αύξηση με μετρητά) και κατά το υπόλοιπο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (αύξηση με εισφορά εις είδος).

Για την ΑΜΚ με μετρητά ύψους ως 550 εκατ. ευρώ, την οποία θα κληθούν να καλύψουν οι ιδιώτες, προτείνεται να υπάρξει ο εξής διαχωρισμός:

- Να χορηγηθεί δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (κατόχους κοινών μετά ψήφου μετοχών) για το ποσό των 457,1 εκατ. ευρώ, καθώς και δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές του τμήματος της ΑΜΚ με μετρητά.

- Και να υπάρξει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για το ποσό των 92,9 εκατ. ευρώ, με σκοπό να διατεθούν τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσό σε «ευφήμως γνωστούς επενδυτές ή και σε λοιπά πρόσωπα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση.


Με εισφορά εις είδος και χωρίς δικαιώματα προτίμησης μπαίνει το ΤΧΣ
Πέραν της αύξησης με καταβολή μετρητών υπάρχει και το σκέλος της αύξησης με εισφορά εις είδος η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ύψος της αύξησης με εισφορά εις είδος ενδέχεται να φθάσει ως και τα 4,57 δισ. ευρώ, το σύνολο δηλαδή, των κεφαλαιακών αναγκών της Alpha, αν δεν καταστεί δυνατόν να συγκεντρωθεί το 10% από τους ιδιώτες.

Για την αύξηση με εισφορά εις είδος δεν εκδίδονται δικαιώματα προτίμησης, ενώ οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ θα λάβουν warrants, τα οποία θα μπορούν να εξασκήσουν εντός των επόμενων 4,5 ετών, εξαγοράζοντας τις μετοχές που θα αποκτήσει το ΤΧΣ.

Τόσο η αύξηση με μετρητά, όσο και αυτή με εισφορά εις είδος θα διενεργηθούν στην ίδια τιμή και το ΤΧΣ θα αποκτήσει κοινές μετά ψήφου μετοχές, με περιορισμό της εξάσκησης ψήφου σε θέματα στρατηγικής σημασίας, εφόσον καλυφθεί τουλάχιστον το 10% της ΑΜΚ από ιδιώτες και η τράπεζα διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.


Δικλείδα ασφαλείας η έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ
Με βάση την έκθεση διοίκησης της Alpha προς τους μετόχους καθίσταται σαφές ότι η τράπεζα ενδέχεται να κάνει χρήση της απόφασης που έχει πάρει για έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ με αναπροσαρμογή του ύψους της ΑΜΚ σε τουλάχιστον 2,57 δισ. ευρώ.

Αυτό θα συμβεί εφόσον δεν καταστεί δυνατό να συγκεντρωθεί από ιδιώτες τουλάχιστον το 10% της ΑΜΚ των 4,57 δισ. ευρώ, δηλαδή 457,1 εκατ. ευρώ αλλά συγκεντρωθούν από τους ιδιώτες τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος της αύξησης αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και για την κάλυψη της διαφοράς εκδίδονται CoCos.

Αν, για παράδειγμα, συγκεντρωθεί από ιδιώτες το ποσό των 257,1 εκατ. ευρώ τότε το ύψος της ΑΜΚ αναπροσαρμόζεται στα 2,57 δισ. ευρώ και η τράπεζα εκδίδει για να καλύψει τις υπόλοιπες κεφαλαιακές της ανάγκες CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση της Alpha έχει αποφασίσει ήδη την έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ.

Αν αντίθετα, από τους ιδιώτες δεν συγκεντρωθούν ούτε 257,1 εκατ. ευρώ τότε το σύνολο της ΑΜΚ των 4,57 δισ. ευρώ καλύπτεται από το ΤΧΣ και επιστρέφονται από την τράπεζα στους ιδιώτες τα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής.

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/767515/Article.aspx

No comments: