30.4.13

ELA ΕΛΠΕ

Το Lobbystas.gr φωτίζει την αθέατη πλευρά του ομολογιακού των ΕΛΠΕ. Τι κρύβει το τυράκι του 8,5%, τα δάνεια των δισεκατομμύριων και ο ELA! Το μαύρο χρήμα του οργανωμένου εγκλήματος και των πολιτικών φεύγει κυνηγημένο από την EFG Bank στο City και όχι μόνον;  Ψάχνει καταφύγιο το αμέτρητο μαύρο χρήμα;

Τα Eλληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν ότι θα εκδώσουν ομολογιακό ύψους 400 εκ (ενδεικτικό το ποσό έως σήμερα) ευρώ με το εκτιμώμενο τοκομερίδιο να κυμαίνεται κοντά στην περιοχή του 8,5%. Οι ενδεικτικοί όροι της ομολογιακής έκδοσης αναφέρουν ότι η διάρκεια θα είναι 4 έτη, η χρήση των κεφαλαίων προορίζεται για αναχρηματοδότηση χρέους και γενικών εταιρικών σκοπών. 

Αξιολόγηση δεν υπάρχει !!! και το status  είναι Senior Unsecured. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Λουξεμβούργο. Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης,  Η έκδοση καλύπτεται από το αγγλικό δίκαιο «αποφεύγοντας» έτσι την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λόγο της μη αξιολόγησης αλλά και του status αυτόματα το ομόλογο θεωρείται όχι απλά υψηλού ρίσκου αλλά κάτι παραπάνω. Για αυτό και το τοκομερίδιο είναι τόσο υψηλό. Θα πει κάποιος, βρε αδελφέ εντάξει αλλά κινδυνεύει να βάλει λουκέτο τέτοιο μαγαζί;

Να δούμε όμως τι γίνεται στο μαγαζί;

Κοντά στο 41% η συμμετοχή του Λάτση μέσω εταιριών του και κοντά στο 35% το ελληνικό δημόσιο τώρα πλέον ΤΑΙΠΕΔ. Η  Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι 100% θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., για να ενεργεί ως ο κεντρικός χρηματοοικονομικός φορέας του Ομίλου. 

Στις 18 Απριλίου 2006, η HPF σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €300 εκατ. και διάρκειας ενός έτους με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών το δάνειο αυξήθηκε στα €400 εκατ. μέχρι τις 10 Απριλίου 2012, όταν και η HPF αποπλήρωσε το δάνειο αυτό.

 Την ίδια ημερομηνία ένα αντίστοιχο δάνειο χορηγήθηκε στη μητρική Εταιρεία με ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο 2013. Την 31 Δεκεμβρίου 2012 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στο ισόποσο των €225 εκατ. (2011: €225 εκατ.). 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2007 η HPF Plc υπέγραψε ένα πενταετές κοινοπρακτικό δάνειο $1,18 δισεκατομμυρίων με δυνατότητα δύο παρατάσεων με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. Στο δάνειο συμμετέχουν δεκαπέντε ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το δάνειο απαρτίζεται από μακροπρόθεσμο δανεισμό και
ανακυκλούμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

Το 2007 η HPF εξάσκησε το πρώτο δικαίωμα παράτασης του δανείου για ένα επιπλέον έτος έως την 31η Ιανουαρίου 2013. Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο δάνειο συναίνεσαν στην παράταση με εξαίρεση ενός του οποίου η συμμετοχή στο δάνειο ανέρχεται σε $20 εκατ. (με αποτέλεσμα να μειωθεί το σύνολο στα $1,16 δις) . Την 31 Δεκεμβρίου 2012 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στο ισόποσο των €884 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2011: €901 εκατ.) εκ των οποίων ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανερχόταν στο ισόποσο των €508 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2011: €517
εκατ.). 

Προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο στη λήξη του ο Όμιλος εκταμίευσε νέα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια με τη διαδικασία να ξεκινάει το Νοέμβριο 2012 και να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2013. 

Το πλάνο αναχρηματοδότησης οργανώθηκε από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες που ενεργούσαν ως Συντονιστές και Κύριοι Οργανωτές. Τα νέα δάνεια ανήλθαν στο ποσό των €0,8 δις, Τα νέα δάνεια μαζί με χρηματικά διαθέσιμα και μη χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια, χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του δανείου στη λήξη του στις 31 Ιανουαρίου 2013. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2009, η HPF υπέγραψε ένα τριετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €250 εκ. όπου προβλέπεται ανώτατο όριο δανεισμού €350 εκατ. Στις 11 Φεβρουαρίου 2010, το ύψος του ορίου δανεισμού ανήλθε σε €350 εκατ. Το δάνειο εξοφλήθηκε πλήρως κατά τη λήξη του στις 9 Δεκεμβρίου 2012. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν €350 εκ. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της HPF την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανερχόταν στο ισόποσο των € 0,9 δις. (31 Δεκεμβρίου 2011: €1,5 δις.). 

Τα δάνεια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των εταιρειών του Ομίλου. (sic ε;) 

Στις 26 Μαΐου 2010, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σύναψε δύο δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους € 400 εκατ. (Διευκόλυνση Α και Β €200 εκατ. έκαστη) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περιόδου αποπληρωμής 12 ετών με τις δόσεις για την αποπληρωμή να ξεκινάνε το 2013.

Την 31 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2011, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στο ισόποσο των €400 εκατ. Οι εταιρείες του ομίλου διατηρούν επίσης δάνεια με άλλες τράπεζες για την κάλυψη των αναγκών τους σε χρηματοδότηση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν σε €1 δις περίπου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 (31 Δεκεμβρίου 2011: €0,8 δις περίπου).

 Εξ’ αυτών ποσό ύψους €0,8 δις περίπου αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει η μητρική εταιρεία με διάφορες τράπεζες για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών της αναγκών.

 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ELA).


Στο τελευταίο καταλάβατε ότι κατάλαβα; Τα ΕΛΠΕ «παίζουν» στον ELA

Θα μου το εξηγήσει και εμένα κάποιος ειδικός; 

Θα μου εξηγήσει κάποιος ειδικός εάν έχουν χρησιμοποιηθεί εγγυητικές του Ελληνικού Δημοσίου - λόγο συμμετοχής του - για να φτάσει ο συνολικός δανεισμός στις 31/12/2012 

στα 2.758.371.000 ευρώ; 

Για να καταλάβω. 

Ο μέτοχος τσεπώνει τα κέρδη στη παντελόνα και αφορολόγητα και το μαγαζί φορτώνεται δις δάνεια εις υγεία του ….

Υ.Γ Ας μας δώσει τα φώτα του η εν πάση περιπτώσει να μας εξηγήσει κάποιος. Είναι έτσι ναι η όχι;

http://lobbystasgr.blogspot.gr/2013/04/billions-games-by-latsis.html#more

No comments: