25.4.13

το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου

Με τη μορφή του κατεπείγοντος και σε ένα άρθρο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τις προαπαιτούμενες δράσεις για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του ελληνικού δανείου.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για προσχέδιο του νομοσχεδίου, το οποίο δόθηκε στα κόμματα, οπότε στην τελική του μορφή θα έχει αλλαγές, μετά και τις αποσύρσεις των διατάξεων για τις συντάξεις του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) αλλά και για τους συμβασιούχους του δημοσίου.

Οι βασικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

* ΦΑΠ των ετών 2011, 2012, 2013 καταβάλλεται σε επτά μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες όμως των 50 ευρώ

* Η ελάχιστη δόση 50€ για τα ληξιπρόθεσμα ισχύουν μόνο για ασφαλιστικά ταμεία και όχι για την εφορία

* ΕΕΤΗΔΕ: Προβλέπεται οριζόντια μείωση 15%. Το χαράτσι πληρώνεται σε 5 δόσεις, η πρώτη τον Ιούνιο η τελευταία τον Φεβρουάριο. Αφορά σε ακίνητα που έως την 1/5/2013 είναι ηλεκτροδοτούμενα ασχέτως εάν είναι ημιτελή ή τελειωμένα.

* Το δημόσιο θα προχωρά σε αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ


Πειθαρχικές διώξεις
Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Καταργείται η θέση, απολύεται ο υπάλληλος
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου


Με προκαταβολή 50% οι φορολογικές διαφορές
Δυσκολότερη γίνεται η προσφυγή των φορολογουμένων στη δικαιοσύνη, σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών με την εφορία, καθώς για να προχωρήσει κάποιος στην άσκηση προσφυγής, θα πρέπει να καταβάλλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης επιβολής στην οποία έχει προχωρήσει η φορολογική αρχή.

Όπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σ' αυτόν.

Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός 7 ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της στον υπόχρεο, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

Εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Εάν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση.

Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31.7.2013.

Όσον αφορά στο ύψος της φορολογικής διαφοράς, αν το ποσό είναι μικρότερο των 300.000 ευρώ, η κατάθεση της αίτησης προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. (Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) την καθιστά αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και συνιστά παραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυση αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου με βάση άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/773610/Article.aspx

Τις 117 σελίδες του πολυνομοσχεδίου το οποίο δόθηκε αργά χθες το βράδυ για διαβούλευση στα κόμματα της συμπολίτευσης φέρνει στη δημοσιότητα το Capital.gr. Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου το οποίο όπως σημειώνουν κύκλοι του ΥΠΟΙΚ στο Capital.gr δεν είναι στην τελική του μορφή περιλαμβάνονται όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας από τους δανειστές της. Η τελική μορφή του νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση (με το «ράβε-ξήλωνε» να συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή) αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και να κατατεθεί στη Βουλή αργά απόψε το βράδυ μετά την ολοκλήρωση και του υπουργικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 18.30.

Από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προκύπτουν μεταξύ άλλων όλες οι ρυθμίσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο χαράτσι για το 2013, οι απολύσεις στο δημόσιο, ο νέος τρόπος καταβολής του ΦΠΑ, άνοιγμα επαγγελμάτων, αλλαγές στην οργανωτική δομή του υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου επιβεβαιώνονται τα πρωινά ρεπορτάζ του Capital.gr αναφορικά με το «χαράτσι» (Από τον Ιούνιο το νέο χαράτσι) και τη ρύθμιση χρεών. Επίσης, από το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου προκύπτουν τα εξής:

- Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 – 2012 – 2013 πρόκειται να εξοφληθεί σε έως και 7 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

- Το σύνολο του προληπτικού φορολογικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών (πχ. Έκδοση αποδείξεων, απόδοση παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ κ.ά.) περνάει από τις 31 Οκτωβρίου στο γενικό γραμματέα δημοσίων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι και το τμήμα προληπτικού ελέγχου του ΣΔΟΕ περνάει στον κ. Θεοχάρη.

- Στις 31 Ιουλίου 2013 περνάει στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων και η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του ΥΠΟΙΚ η οποία διερευνά υποθέσεις διαφθοράς.

- Θεσπίζεται ειδικό σύστημα πρόσληψης προσωπικού στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων καθώς και ειδικό σύστημα προαγωγών και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της. Ουσιαστικά ο κ. Θεοχάρης αποκτά μεγάλη ευελιξία στο να επιβραβεύει αλλά και να υποβαθμίζει εργαζόμενους αλλά και στελέχη του φορολογικού μηχανισμού ανάλογα με την απόδοσή τους.

Σημειώνεται ότι με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αποσύρθηκε η επίμαχη διάταξη για τους συμβασιούχους του δημοσίου (με την οποία αντιτάχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, διαμηνύοντας ότι δεν θα την υπογράψει). Με την προτεινόμενη ρύθμιση -η οποία αφαιρείται, όπως όλα δείχνουν, από το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου- τροποποιούνται τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στην προσωρινή δικαστική προστασία, ακόμη και για εργαζομένους του ιδιωτικού και όχι μόνο του δημοσίου τομέα.

Συνοπτικά, η προτεινόμενη διάταξη απαγορεύει στο αρμόδιο δικαστήριο να αποφανθεί, έστω και σε καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας, για τη διατήρηση οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης ορισμένου χρόνου, ενώ για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου προβλέπει διάστημα έξι μηνών από την έκδοση της προσωρινής διαταγής και εννέα μηνών συνολικά από την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο, προκειμένου να εκδικαστεί η κύρια υπόθεση (σ.σ.: πρακτικά αδύνατο, με τον όγκο υποθέσεων που χειρίζονται τα δικαστήρια).

Επίσης, προβλέπει ότι ακόμη και σε περίπτωση θετικής για τον εργαζόμενο απόφασης προσωρινής προστασίας δεν επιτρέπεται η ικανοποίηση του χρηματικού του αιτήματος (να καταβάλλεται, δηλαδή, κανονικά ο μισθός του) παρά μόνο στο ήμισυ των συνολικών αποδοχών του.

Παράλληλα, όπως μετάδωσε νωρίτερα το Capital.gr σε θρίλερ εξελίσσεται η μείωση των συντάξεων του ΟΑΕΕ κατά 35% καθώς προς το παρόν αποσύρεται από το πολυνομοσχέδιο η «κρυφή» ρύθμιση για κούρεμα στις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τέρμα τα λεφτά σε όσους δεν έχουν επιστρέψει ενισχύσεις

Κεντρική εποπτεία κρατικών ενισχύσεων, Διυπουργική Επιτροπή αλλά  και πάγωμα επιδοτήσεων για όσους οφείλουν και δεν έχουν επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις προβλέπει το προσχέδιο του πολυνομοσχέδιου. Συνιστάται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.  Τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς θα προωθούν  όλα τα σχέδια που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, πριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση τους.  Θα εξετάζει τα προτεινόμενα σχέδια ως προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και εκφράζει έγγραφη γνώμη, η οποία θα προσαρτάται σε κάθε σχέδιο. Επίσης,  θα έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων,   θα επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρόοδο των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.

Θα στελεχωθεί  από υπαλλήλους όλων των κλάδων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και από 34 υπαλλήλους από τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τις ανεξάρτητες αρχές,  αλλά  από την Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ.  Η επιφορτισμένη με τις κρατικές ενισχύσεις υπηρεσία κάθε Υπουργείου μετονομάζεται σε « Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων». Θα προετοιμάζουν και θα προωθούν για γνωμοδότηση ή και έγκριση σχεδίων από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.

Συγκροτείται και Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προεδρεύει, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση. Αναπληρωτές ορίζονται οι αντίστοιχοι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Υποδιευθυντής της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων με αναπληρωτή του υπάλληλο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.  Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση:

* Όλων των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

* Όλων των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ή/ και των αρμόδιων φορέων μεταξύ τους.

* Όλων των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε υψηλό επίπεδο με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημιουργείται και Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα υφιστάμενα καθώς και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά συστήματα του δικτύου των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων.

Με την ενημέρωσή της για απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά ανάκτηση από την Ελληνική Δημοκρατία παράνομων κρατικών ενισχύσεων, η Κεντρική Μονάδα θα έρχεται σε επαφή με την χορηγούσα αρχή, ώστε να συλλέξει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.  Οι ωφελούμενοι από παράνομη κρατική ενίσχυση θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν το ποσό με τους αναλογούντες τόκους.

Ορίζεται μάλιστα ότι «αναστέλλεται η χορήγηση κάθε συμβιβάσιμης ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούμενη απόφαση ανάκτησης μέχρις ότου ο εν λόγω αποδέκτης έχει επιστρέψει την παλαιά παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση». Σε περίπτωση εταιρειών σε καθεστώς πτώχευσης, οι Αποκεντρωμένες Μονάδες, υποβοηθούμενες από την Κεντρική Μονάδα, διασφαλίζουν ότι τα ποσά της ανάκτησης εγγράφονται στον πίνακα των απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Πιστοποιημένοι  εκτιμητές

Μετά από εξετάσεις που θα γίνονται 2 φορές το χρόνο θα μπορεί –όποιος έχει τα προσόντα– να γίνει πιστοποιημένος εκτιμητής. Ορίζεται ότι  το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.  Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία ορίζεται ότι θα συνοδεύεται από μία σειρά δικαιολογητικά.   Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος εφόσον δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις.

 Το πιστοποιητικό  χορηγείται μετά από επιτυχία του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή.

Η αμοιβή για τη διενέργεια εκτιμήσεων καθορίζεται ελεύθερα μετά από κοινή συμφωνία του πιστοποιημένου εκτιμητή και του ενδιαφερομένου.  Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συντάσσουν τις εκτιμήσεις τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα και με τον κώδικα δεοντολογίας, που προβλέπεται  από τον νόμο.

Διαφάνεια στις επαγγελματικές ενώσεις

Οι νόμιμα λειτουργούσες οικείες επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις και επιμελητήρια των επαγγελμάτων που υπάγονται στο κεφάλαιο Α και το κεφάλαιο Β του ν. 3919/2011 υποχρεούνται να δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους τις παρακάτω πληροφορίες, προς ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας τους:

α. τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους ,
β. την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά ανά αξίωμα,
γ. τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από αυτές, καθώς και τους κανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή αυτών,
δ. στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και περίληψη αυτών, ε. στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις σχετικά με αξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων και
στ. τυχόν αλλαγές στους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας.

Ποια επαγγέλματα παραμένουν κλειστά

Ορίζονται φραγμοί στην απελευθέρωση για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και γενικού οικονομικού συμφέροντος:

* Για τα επαγγέλματα του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεώτερων μνημείων.
* Διύλισης,  διάθεσης βιοκαυσίμων,  αδεια Μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων,  αδειες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κλπ
* Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,  πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών,  πωλητή πετρελαίου θέρμανσης,  διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,  εμφιάλωσης Υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/02),   για Προμήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια ή από Εισαγωγη.
* Γομωτή – Πυροδότη
* προνοιακούς φορείς, που ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ως προς την έκδοση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης.
* Εμπορία λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, υποχρεούται να απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πλήρους απασχόλησης, σε κάθε σημείο εμπορίας των λιπασμάτων.
* Κρεοπώλη. Βεβαίωση που  χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή  αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές
* Κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές.
* Ναυαγοσώστη,  Εκμισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
* Εμπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής,  εμπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή πυροβόλων όπλων και λοιπών ειδών γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εμπορία,  κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων,  λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών,  εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών.

Αλλαγές στον λογιστή φοροτεχνικό

Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.  

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων.
Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης».

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

Αλλαγές σε ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ορίζεται ότι η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στην ίδια διδακτική ή εργαστηριακή αίθουσα διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται επί ποινή ανακλήσεως της  άδειας.
Επίσης η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο και β) μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο κτήριο.
Ορίζεται επίσης ότι  κατεξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1782924 

Τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορία - ταμεία

* «Απεριόριστες» δόσεις για φυσικά πρόσωπα με χρέη ως 5.000 ευρώ
* Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: Από 10 ευρώ ανάλογα τα πραγματικά εισοδήματα του οφειλέτη
* Πρόβλεψη για ευνοϊκή μεταχείριση με πολλές και χαμηλές δόσεις και για εισοδήματα άνω των 5.000 ευρώ που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία
* Επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Εξόφληση ως 48 δόσεις

Φόροι στα ακίνητα

* «Χαράτσι» ακινήτων και το 2013 μειωμένο οριζόντια 15%
* Το 2013 το «χαράτσι» θα εισπραχθεί μέσω ΔΕΗ
* Πρόβλεψη για Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 χωρίς την τελική ρύθμιση

Φορολογία 18άρηδων

* Γλιτώνουν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίαςς τους και δεν έχουν εισοδήματα
* Δεν θα υποβάλλουν δήλωση όσοι νέοι έχουν περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητο, ακίνητο) και είναι προστατευόμενα τέκνα
* Ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τα τεκμήρια συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς
* Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Νέο σύστημα πληρωμής ΦΠΑ


     1η περίπτωση:


* Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με καταβολή ελάχιστου ποσού 10 ευρώ
* Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δυο δόσεις
* Στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβάλλεται η πρώτη δόση
* Στο τέλος του επόμενου μήνα θα εξοφλείται η δεύτερη δόση προσαυξημένη κατά 2%

     2η περίπτωση

* Καταβολή του 50% του ΦΠΑ με την υποβολή της δήλωσης
* Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα

Δημόσιοι υπάλληλοι


* 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος
* Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=509732

No comments: