29.5.12

Ανοίγει ο δρόμος για κοινή έκδοση ευρωομολόγων από τα κράτη-μέλη

Η ΑΤΥΠΗ σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Μαΐου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία από τις πλέον σημαντικές συνόδους, διότι σε αυτήν έγινε, επιτέλους, η πολυπόθητη στροφή προς την ανάπτυξη. Οι τόνοι για διάφορους, ουσιαστικούς λόγους, και για τυπικούς, αφού η σύνοδος όταν άτυπη και αποφάσεις δεν λαμβάνονται, διατηρήθηκαν χαμηλοί.
Ωστόσο, και μόνο η πραγματική στροφή προς την ανάπτυξη αποτελεί την πιο σημαντική απόφαση. Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. Εφεξής θα ζήσουμε τρόπους, μεθόδους, αναζητήσεις κονδυλίων, διάφορα τεχνικά και μη θέματα της διαδικασίας εφαρμογής της ανόρυξης στην πράξη.
Ένα από τα θέματα αυτά είναι και η έκδοση ευρωομολόγων, ή ομολόγων σταθερότητας, όπως τα χαρακτήρισε η Επιτροπή όταν τα πρωτοπαρουσίασε υπό τη μορφή διαβούλευσης, και για τα οποία γίνεται μια σύντομη αναφορά στο κείμενο που ακολουθεί.

Στο δημόσιο διάλογο και στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος «ευρωομόλογα». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, θεωρεί, ότι το κύριο χαρακτηριστικό του μέσου αυτού θα είναι η ενισχυμένη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύεται η σκοπιμότητα της από κοινού έκδοσης κρατικών ομολόγων μεταξύ των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σήμερα, η έκδοση κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ διεξάγεται αποκεντρωμένα από τα κράτη- μέλη με τη χρήση διάφορων διαδικασιών έκδοσης. Η εισαγωγή τής από κοινού έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ευρωομολόγων) αντιστοιχεί σε ομαδοποίηση της κρατικής έκδοσης από τα κράτη- μέλη και  κοινή κατανομή των συναφών ροών εσόδων και των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους.
Από αυτό, επισημαίνει η Επιτροπή, θα προκύψει σημαντική αλλαγή της δομής της αγοράς κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ευρωζώνης
 Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την κρίση, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει ένα μελλοντικό σύστημα ευρωομολόγων, με σκοπό να προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν επωφελές για όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και για την ευρωζώνη συνολικά. Επισημαίνει ότι τα ευρωομόλογα θα προσέφεραν μια βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στην αγορά ομολόγων σε αμερικανικά δολάρια και θα μπορούσαν να προωθήσουν:
- την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς κρατικού χρέους,
- τη μείωση του κόστους δανεισμού,
- την αύξηση της ρευστότητας,
- τη δημοσιονομική πειθαρχία,
- τη συμμόρφωση προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ),
- την εφαρμογή συντονισμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να προσδώσουν σταθερότητα στις κεφαλαιαγορές, γεγονός που θα ενίσχυε την αντίληψη για το ευρώ ως παγκόσμιο «ασφαλές καταφύγιο».
Επίσης, υπενθυμίζει ότι η κοινή έκδοση ευρωομολόγων απαιτεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση μιας κοινής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και κατά συνέπεια, όταν εκδοθούν ευρωομόλογα, θα πρέπει να περιοριστεί η έκδοση σε ποσοστό χρέους ίσο προς 60% του ΑΕΠ, με ευθύνη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σαν δημόσιο χρέος αυξημένης εξασφάλισης, και να συνδεθεί με κίνητρα για τη μείωση του δημόσιου χρέους στο επίπεδο αυτό.
Οφέλη και
επιπτώσεις
Η κοινή έκδοση ομολόγων σταθερότητας (ευρωομολόγων) από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης παρουσιάζει σημαντικά δυνητικά πλεονεκτήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και η διαμόρφωση αποτελεσματικότερων κεφαλαιαγορών, η ενίσχυση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στους κραδασμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κυβερνητικής χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της ευρωζώνης και του ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, και η μείωση των επιπτώσεων της υπερβολικής απαισιοδοξίας της αγοράς σχετικά με το κόστος κρατικού δανεισμού.
Ωστόσο, η εισαγωγή των ευρωομολόγων συνδέεται επίσης και με σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτυχώς προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως τα οφέλη και να αποφευχθούν οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις.
Ιδιαίτερα, θα απαιτηθεί ένα επαρκώς αυστηρό πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο και ένας αυστηρότερος έλεγχος των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών από την ΕΕ.

http://www.express.gr/news/finance/607388oz_20120529607388.php3

No comments: