30.1.13

Κατάθεση δημόσιας πρότασης για το 38,74% της S&B

Κατατέθηκε η Δημόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holding για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της S&Β με τελικό στόχο την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θέμα που είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr.

Η Delphi ανήκει στον όμιλο Rhône Capital, μια διεθνή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περίπου €3 δισ. υπό διαχείριση.

Για τη Δημόσια Πρόταση η Delphi ενεργεί συντονισμένα με την οικογένεια Κυριακόπουλου η οποία ελέγχει το 61,26% του μετοχικού κεφαλαίου της S&B. Στόχος της Δημόσιας Πρότασης είναι να συγκεντρωθεί το υπόλοιπο 38,74%.

Το τίμημα όπως είχε ανακοινωθεί είναι 5,8 ευρώ ανά μετοχή και όπως αναφέρεται είναι «σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος» δεδομένου ότι η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι μήνες είναι €5,58,

Αναφορικά με τη Sibelco η S&B αναφέρει ότι υπέγραψε συμφωνία με βάση την οποία δεσμεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, (19,96%) (β) να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις αναφορικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.

Αν συγκεντρωθεί το 90% θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής των μετοχών της S&B από το Χ.Α αλλά η έδρα της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. παραμένει στην Ελλάδα.

Η περίοδος αποδοχής θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου (το οποίο θα καθορίζει όλους τους όρους της Δημόσιας Πρότασης) όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Eurobank Equities A.Ε.Π.Ε.Υ ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η UBS Limited πιστοποιεί ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει στο ακέραιο το αντάλλαγμα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στο Προσφερόμενο Τίμημα συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκκαθάρισης στην Ε.Χ.Α.Ε. 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/754911/Article.aspx

No comments: