30.1.13

Με διευρυμένες αρμοδιότητες ο γ.γ. Εσόδων Χ. Θεοχάρης

Αυξημένες αρμοδιότητες, τόσο ως προς τη λειτουργία των εφοριών και των τελωνείων και την επίτευξη των στόχων τους για την είσπραξη εσόδων, όσο και ως προς την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις εκχωρούνται, μεταξύ άλλων, στον γενικό γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη στον κ. Θεοχάρη μεταβιβάζονται:
- η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, που συγκροτούν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
- η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκτός των πρακτικών συμβιβασμού για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου,
- τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.
- η εισήγηση για τον ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η έκδοση πράξεων για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών των μόνιμων και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων,
- η εισήγηση για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,
- η εισήγηση για την εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς,
- η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
Οι αρμοδιότητες αυτές, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο, μεταβιβάζονται για την άσκηση των καθηκόντων του γενικού γραμματέα που είναι:
- Η διαμόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτήν καθώς και του προσωπικού τους.
- Η τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
- Η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.
- Η εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών της υποβολής προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στην διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
- Η μεταφορά πόρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
- Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του, καθώς και η απόφαση της έναρξης διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,
- Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.
Από τις αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εξαιρούνται:
- οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε οργανικές μονάδες και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων,
- Οι πράξεις πρόσληψης και διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ανάθεσης μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα,
- Ο ορισμός των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/534948

No comments: