12.4.13

Εθνική: Υπέρ των παλαιών μετόχων η ΑΜΚ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως και 9,75 δισ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων προχωρά η Εθνική Τράπεζα,

Το σώμα των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου με μετρητά ύψους από 7,85 δισ. ως 9,75 δισ. ευρώ και την έκδοση CoCos ως 1,9 δις ευρώ. Το τελικό ύψος της αύξησης με μετρητά θα κριθεί από το ποσό που θα συγκεντρωθεί από ιδιώτες.

Αν δηλαδή συγκεντρωθούν 785 εκατ. ευρώ, το ύψος της ΑΜΚ θα ανέλθει στα 7,85 δισ. ευρώ και θα εκδοθούν CoCos 1,9 δισ. ευρώ. Αν αντίθετα συγκεντρωθούν 900 εκατ. ευρώ από ιδιώτες το ύψος της ΑΜΚ θα ανέλθει σε 9 δισ. ευρώ και θα εκδοθούν CoCos 750 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της Εθνικής θα διενεργηθεί υπέρ των παλαιών μετόχων με περιορισμό του δικαιώματος μόνο στο βαθμό της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Εθνική δηλαδή, δεν προβλέπει τη διάθεση δικαιωμάτων από το Δ. Σ σε επενδυτές που θα επιλέξει το ίδιο. Όποιος θέλει να μπει στην αύξηση και δεν είναι μέτοχος της τράπεζας μπορεί να το κάνει αγοράζοντας δικαιώματα προτίμησης

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε reverse split σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλιές, με αύξηση ονομαστικής αξίας από 1 σε 10 ευρώ και εν συνεχεία μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 0,3 ευρώ με στόχο τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Τα θέματα της συνέλευσης θα είναι:

1. Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos) συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. Ευρώ.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις 29 Απριλίου 2013, στη 1 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, στην Αθήνα, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τόσο το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των Μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δε θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/770536/Article.aspx

No comments: