12.4.13

ΕΤΕ: Τα καυτά ντεσού της ΑΜΚ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως και 9,75 δισ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα ενώ ταυτόχρονα το σώμα των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει και έκδοση CoCos ως 1,9 δισ. ευρώ, καθώς και reverse split σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές.

Ακολουθώντας την πεπατημένη που επιβάλει το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η Εθνική ορίζει ως μέγιστο ύψος για την αύξηση κεφαλαίου τα 9,756 δισ. ευρώ, το σύνολο δηλαδή των κεφαλαιακών της αναγκών. Το ύψος, όμως της αύξησης θα εξαρτηθεί από τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει από τους ιδιώτες.

Το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρωθεί από ιδιώτες είναι 800 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση κεφαλαίου θα ανέλθει σε 8 δισ. ευρώ και θα καλυφθεί κατά 800 εκατ. ευρώ από ιδιώτες και κατά το υπόλοιπο από το ΤΧΣ. Στην ίδια περίπτωση η Εθνική θα καλύψει τη διαφορά ως τα 9,75 δισ. ευρώ εκδίδοντας CoCos.

Πρακτικά η αύξηση κεφαλαίου διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη είναι αύξηση με μετρητά ως 975,6 εκατ. ευρώ, που επιδιώκεται να καλυφθεί από ιδιώτες και θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους καθώς και δικαιώματος προεγγραφής, χωρίς περιορισμό, για τυχόν αδιάθετες μετοχές. 
Αντίθετα καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Εθνικής.
Δικαίωμα προτίμησης θα έχουν όσοι μέτοχοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εθνική σε αντίθεση με τις Alpha και Πειραιώς δεν προχωρά σε μερική έστω κατάργηση δικαιώματος για να διαθέσει δικαιώματα σε στρατηγικούς επενδυτές και αφήνει την αγορά να λειτουργήσει. Όσοι ιδιώτες επιδιώκουν, δηλαδή, να μπουν στην ΑΜΚ, όντας μη μέτοχοι θα πρέπει να αγοράσουν δικαιώματα. Μένει να φανεί αν αυτό οδηγεί ή οδηγήσει και σε ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στο ταμπλό.


Ως τα 800 εκατ. ευρώ η ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών
Η ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών μπορεί να πέσει ως τα 800 εκατ. ευρώ καθώς η γενική συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει και έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους ως 1,9 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν από τους ιδιώτες 800 εκατ. ευρώ το ύψος της ΑΜΚ θα ανέλθει στα 8 δισ. ευρώ και η τράπεζα θα καλύψει το υπόλοιπο ποσό ως τα 9,756 δισ. ευρώ με έκδοση CoCos.

Η Εθνική αφήνει μάλιστα τη δυνατότητα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ελάχιστη κάλυψη, ο ιδιώτης να δηλώσει ότι εξακολουθεί να ισχύσει η αίτηση του για αγορά μετοχών. Σε αυτή τη περίπτωση θα λάβει μετοχές. Δίνεται βέβαια και η ευχέρεια να ανακαλέσει την αίτηση και επομένως να πάρει τα λεφτά του πίσω ατόκως.
Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, και μετά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δύναται να τις διαθέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό τους όρους που προβλέπονται σχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.


Η αύξηση εις είδος με κάλυψη από το ΤΧΣ Το δεύτερο μέρος της αύξησης είναι ΑΜΚ με εισφορά εις είδος, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ με εισφορά ομολόγων έκδοσης του EFSF και κυριότητας του Ταμείου. Το ύψος αυτού του σκέλους της αύξησης μπορεί να φθάσει ως έως τα 9,756 δισ. ευρώ, δηλαδή το σύνολο της αύξησης μπορεί να καλυφθεί από το ΤΧΣ (στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ελάχιστη κάλυψη).

Η Εθνική έχει ήδη λάβει από το ΤΧΣ, ομόλογα κυριότητας του ΤΧΣ και έκδοσης EFSF συνολικής ονομαστικής αξίας €7.430,0 εκατ. και €2.326,0 εκατ., την 28 Μαΐου και 21 Δεκεμβρίου 2012, αντίστοιχα, ως προκαταβολή συμμετοχής αυτού στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση τυχόν αδιάθετες μετοχές θα καλυφθούν από το ΤΧΣ το οποίο δεσμεύεται, όπως σε όλες τις περιπτώσεις να καλύψει ακόμη και το 100% της ΑΜΚ.


Πως προστατεύεται η αξία του δικαιώματος
Για το σκέλος της ΑΜΚ που καλύπτεται με εισφορά εις είδος δεν εκδίδονται δικαιώματα προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύεται κάπως η αξία του δικαιώματος καθώς θα κυκλοφορήσουν δικαιώματα μόνο για το σκέλος της ΑΜΚ με μετρητά, η οποία όπως προαναφέρθηκε μπορεί να φθάσει σε ύψος ως τα 975,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη πρακτική έχει ακολουθήσει και η Alpha Bank για τους όρους της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.


Πότε εκδίδονται warrants
Εφόσον συγκεντρωθεί από ιδιώτες στην αύξηση με μετρητά τουλάχιστον το ποσό των 800 εκατ. ευρώ και επομένως επιτευχθεί η ελάχιστη συμμετοχή, οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν δικαιούνται να λάβουν δωρεάν warrants σε αναλογία ένα τίτλο για κάθε μία νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας την οποία αποκτούν.

Το κάθε warrant θα αντιστοιχεί σε προκαθορισμένο αριθμό μετοχών κυριότητας ΤΧΣ ανάλογα με το ποσοστό της κάλυψης των ιδιωτών. Αν δηλαδή οι ιδιώτες καλύψουν το 10% της ΑΜΚ τότε κάθε warrant θα εμπεριέχει δικαίωμα εξαγοράς 9 μετοχών Εθνικής κυριότητας ΤΧΣ.

Οι τίτλοι είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και παραδίδονται στους δικαιούχους ταυτόχρονα με την παράδοση των νέων κοινών μετοχών.


Reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε reverse split σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλιές, με αύξηση ονομαστικής αξίας από 1 σε 10 ευρώ και εν συνεχεία μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 0,3 ευρώ με στόχο τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τόσο το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των Μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δε θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.

Σημειώνεται ότι, εφόσον με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου και αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω αύξηση δεν πληρείται η απαίτηση του ελάχιστου συντελεστή 9% των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, τότε η Τράπεζα θα προβεί σε ενέργειες και συναλλαγές που θα στοχεύουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας πάντοτε με στόχο την ικανοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων .  

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/770584/Article.aspx

No comments: