13.3.13

Οι προϋπολογισμοί θα εγκρίνονται από Ε.Ε. και Eurogroup

Εγκρίθηκε χθες από την Oλομέλεια της Ευρωβουλής η λεγόμενη «δίπτυχη δέσμη μέτρων» (two pack) για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Η συμφωνία μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών, δηλαδή από το 2014.
Με το νέο πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ, κάθε κράτος οφείλει να υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του προς έγκριση στην Κομισιόν και στο Eurogroup, πριν από την 15η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι το προσχέδιο δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και με τις συμβατικές υποχρεώσεις του κάθε κράτους, όπως προκύπτουν από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, θα μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισμού. Ακόμη πιο ισχυρή θα είναι η εποπτεία για χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, όπως είναι η Ελλάδα. Η εποπτεία μάλιστα δεν θα αίρεται με τη μείωση του ελλείμματος, αλλά θα συνεχίζεται μέχρι τα εν λόγω κράτη να αποπληρώσουν το 75% του πακέτου βοήθειας που έχουν λάβει από τους εταίρους τους. Επίσης, μέτρα που ελήφθησαν αρχικά μόνο για την Ελλάδα, το 2010 και το 2011, όπως η παροχή τεχνικής βοήθειας (task force) και οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις της οικονομίας, λαμβάνουν πλέον θεσμική και μόνιμη μορφή. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε ορισμένες παραχωρήσεις από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, σε σχέση με την αρχική νομοθετική πρόταση για το two pack.
Πρώτο βήμα για ευρωγραμμάτια Πιο συγκεκριμένα, η συμβιβαστική πρόταση που ψηφίστηκε προβλέπει ότι η Επιτροπή θα συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων ως το πρώτο βήμα για την κοινή έκδοση χρέους με τη μορφή ενός ταμείου αποπληρωμής χρέους (redemption fund) και βραχυπρόθεσμων ευρωγραμματίων (eurobills) πριν από τη λήξη της θητείας της. Δεύτερον, οι αξιολογήσεις της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της εκάστοτε χώρας θα πρέπει να είναι αναλυτικότερες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περικοπές στους προϋπολογισμούς δεν θα γίνονται σε βάρος των επενδύσεων που δύνανται να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Τρίτον, το χρονοδιάγραμμα μιας χώρας για τη μείωση των ελλειμμάτων της θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες ή σοβαρή οικονομική ύφεση. Τέταρτον, η Επιτροπή ανέλαβε να διερευνήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2013 πιθανούς τρόπους για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για ορισμένες έκτακτες δημόσιες επενδύσεις. Μέχρι το τέλος του 2013 θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα σύστημα για την παροχή οικονομικής στήριξης στις χώρες που προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/03/2013_514073

No comments: