30.11.11

Ζημιές 7 εκατ. για την Εθνική στο 9μηνο

Ζημιές 7 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2011, εξαιρουμένης της ζημιάς (1.339 εκατ. ευρώ μετά από φόρους) από την ανταλλαγή των ομολόγων του δημοσίου, έναντι κερδών 259 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2010.

Η τράπεζα αποδίδει τις ζημιές στις συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών, οι οποίες ανήλθαν σε 1.310 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 32% σε σχέση με πέρυσι, αλλά και της απομείωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων.Η τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:

Περιστολή δαπανών

* Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66%

* Οριακές ζημίες στα 7 εκατ. ευρώ, πριν την απομείωση των ομολόγων

* Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του εννεαμήνου του 2010

Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια:

* Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 9,5%, από τους υψηλότερους μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών μετά την επίπτωση της απομείωσης των ομολόγων του PSI 1

Θωράκιση ισολογισμού:

* Προβλέψεις ύψους 1.310 εκατ. ευρώ (+32% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010)

* Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90 ημέρες) στο 56%, η υψηλότερη του κλάδου

Υγιής ρευστότητα

* Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη σε 115% και 138%, μειωμένος κατά 8 και 15 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα έναντι του εννεάμηνου του 2010

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα παραμένει σε υγιή επίπεδα (105%)

* Μείωση των αναγκών χρηματοδότησης των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης από τη μητρική κατά €678 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010

Ελλάδα:

* Αποτελέσματα προ-προβλέψεων στα €740 εκατ., αυξημένα κατά +8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010

* Οργανικά έσοδα: €2,1 δισ. (-7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010) παρά τη δυσμενή συγκυρία

* Δραματική μείωση εξόδων κατά -9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010

* Προβλέψεις στα €1.071 εκατ., αυξημένα κατά +48% έναντι του εννεαμήνου του 2010

* Ζημιές €316 εκατ. έναντι ζημιών €181 εκατ. το εννεάμηνο του 2010, πριν την απομείωση των ομολόγων

Finansbank:

* Καθαρά κέρδη TL668εκατ. (€293 εκατ.) -9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010

* Δυναμική ανάπτυξη εργασιών: αύξηση χορηγήσεων κατά +29% και καταθέσεων σε τουρκικές λίρες κατά +55% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010.

* Σημαντική περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται στο 4,5%.

* Σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας μέσω επιτυχημένης έκδοσης ομολόγων ύψους TL150 εκατ. και TL200 εκατ. τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2011 αντίστοιχα

ΝΑ Ευρώπη

* Κέρδη προ προβλέψεων €140 εκατ., -35% έναντι του εννεαμήνου του 2010

* Περιστολή λειτουργικών εξόδων κατά -5% σε ετήσια βάση

* Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε μείωση των προβλέψεων κατά -17% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010.

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=103933

____________________________________

τα νούμερα που ανακοίνωσαν λένε τα ίδια με το δελτίο τύπου;

No comments: