1.4.13

Τράπεζα Κύπρου: «Σφαγή» καταθετών έως 60% - Λαϊκή: Μεταβίβαση και Wipe Out σε καταθέτες

Κούρεμα 37,5% σε πρώτη φάση, αλλά με κλείδωμα ενός ακόμη 22,5% προβλέπει διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας. Χωρίς ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου ή τόκων και το υπόλοιπο 40% του ποσού!

Αυτά προβλέπει το δρακόντειο διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας Kύπρου, στο οποίο σημειώνεται ότι πρακτικά δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια των καταθέσεων με ποσό άνω των 100.000 ευρώ… μέχρι νεοτέρας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι σε διευκρινιστική της εγκύκλιο, η Κεντρική Τράπεζα Kύπρου προειδοποιεί ότι τα σχετικά Διατάγματα μπορούν να τροποποιηθούν με την έκδοση άλλων από την Αρχή Εξυγίανσης εάν προκύψει ανάγκη.

Ειδικότερα, το 37,5% κάθε κεφαλαίου άνω των 100.000 ευρώ, θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε νέες μετοχές κατηγορίας «Α», μη μεταβιβάσιμες, αλλά και ποσοστό 22,5% θα παραμείνει «κλειδωμένο» για διάστημα έως 90 ημερών μετά τη λήξη της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, η οποία βεβαίως δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Μέσα σε αυτό το διάστημα των 90 ημερών, θα προσδιοριστεί ποιο τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα μετατραπεί επίσης υποχρεωτικά σε μετοχές κατηγορίας «Α», και ποιο θα μετατραπεί σε ειδικό τίτλο κατάθεσης (έως τότε δεν υπάρχει καμία χρέωση τόκων προς όφελος του καταθέτη) η οποία θα ξεκινήσει να τοκίζεται από τότε με επιτόκιο 0,1% από αυτό που θα είχε προκύψει αν δεν είχαν επηρεαστεί οι καταθέσεις από το διάταγμα. 
Ούτε και το υπόλοιπο 40% όμως μένει ελεύθερο, ακόμη κι αν αρθούν οι γενικοί περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, το ποσό αυτό τοκίζεται από την πρώτη μέρα μετατροπής του σε νέο ειδικό καταθετικό τίτλο, αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση καταβολής τόκων ή κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας Κύπρου, έως ότου, με απόφαση της Αρχής εξυγίανσης, γίνει η μετατροπή του τίτλου σε κατάθεση, εν όλο ή εν μέρει. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τίτλοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι.

Εν ολίγος, για άγνωστο χρονικό διάστημα, ουδείς καταθέτης θα είναι σε θέση να εισπράξει έστω και ένα ευρώ, από το υπερβάλλον των 100.000 ευρώ τμήμα της κατάθεσης του, παρά μόνον αν- και όποτε- το αποφασίσει η Αρχή Εξυγίανσης.

Από την άλλη πλευρά, ομολογιούχοι της Τράπεζας Κύπρου λαμβάνουν έναντι των τίτλων τους μετοχές των κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ, με την αρίθμηση να δηλώνει προτεραιότητα στα δικαιώματα.

Το υφιστάμενο κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου (μετοχές, αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, χρεόγραφα) μετατρέπεται σε νέες μετοχές ως εξής:

o Οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Δ’.
o Τα υφιστάμενα αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Γ’.
o Τα υφιστάμενα χρεόγραφα μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Β’.

Να σημειωθεί πάντως ότι σε περιπτώσεις που υφίσταται ταυτόχρονα δάνειο και κατάθεση προηγείται των παραπάνω μετατροπών ο συμφηψισμός δανείου-κατάθεσης.


Πώς διαχωρίζονται οι νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Μετοχές τάξης Α (για τους καταθέτες)
Το 37,5% του ποσού των καταθέσεων που υπερβαίνει τις 100.000 μετατρέπεται σε μετοχές τάξης Α με τιμή μετατροπής 1 ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχών τάξης Α για κάθε ένα ευρώ του μετατρεπόμενου υπερβάλλοντος ποσού.

Οι κάτοχοι των μετοχών τάξης Α’ λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από την Τράπεζα Κύπρου, κατ’ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων μέχρι την ημέρα (ημέρα επαναμετατροπής) που, για πρώτη φορά από την ημέρα έναρξης ισχύος του διατάγματος, τα συνολικά μερίσματα και οι διανομές που θα έχουν καταβληθεί θα ισούνται με την συνολική ονομαστική αξία του ποσού της αρχικής συνεισφοράς καταθέσεων και του ποσού συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων πλέον ενός ποσού που θα αντιστοιχούσε σε τόκο οφειλόμενο ετησίως και ο οποίος θα υπολογιζόταν με το επιτόκιο αναφοράς (euribor 3μήνου) πλέον 10%.

Οι κάτοχοι των μετοχών τάξης Α ασκούν όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα συναφή δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, κατ’ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής.

Από την ημέρα επαναμετατροπής και μετά, οι μετοχές τάξης Α μετατρέπονται σε συνήθεις μετοχές με σχέση 1 προς 1.


Μετοχές τάξης Β (για όσους έχουν ομόλογα της τράπεζας)
Οι χρεωστικοί τίτλοι έκδοσης της τράπεζας μετατρέπονται σε μετοχές τάξης Β με τιμή μετατροπής ένα ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχών τάξης Β για κάθε ένα ευρώ του κεφαλαίου των χρεωστικών τίτλων που μετατρέπονται.

Από την ημέρα επαναμετατροπής των μετόχων τάξης Α οι κάτοχοι των μετοχών τάξης Β λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από την τράπεζα, κατ΄ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων.

Αυτό θα γίνεται έως την ημέρα επαναμετατροπής των μετοχών τάξης Β, κατά την οποία τα συνολικά μερίσματα που θα έχουν καταβληθεί θα ισούνται με τη συνολική ονομαστική αξία του ποσού συνεισφοράς χρεωστικών τίτλων πλέον ετήσιου τόκου ύψους euribor τριμήνου συν 10%.

Οι κάτοχοι των μετοχών τάξης Β ασκούν όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα συναφή δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, κατ’ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής.

Από την ημέρα επαναμετατροπής και μετά, οι μετοχές τάξης Β μετατρέπονται σε συνήθεις μετοχές της τράπεζας με σχέση 1 προς 1.


Μετοχές τάξης Γ (για όσους έχουν μετατρέψιμα αξιόγραφα)
Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα έκδοσης της τράπεζας μετατρέπονται σε μετοχές τάξης Γ με τιμή μετατροπής ένα ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχών τάξης Β για κάθε ένα ευρώ του κεφαλαίου των χρεωστικών τίτλων που μετατρέπονται.

Τα δικαιώματα των μετόχων με τίτλους τάξης Γ ξεκινούν την ημερομηνία επαναμετατροπής των μετοχών τάξης Β.

Από την ημέρα αυτή και μετά, οι μέτοχοι τάξης Γ λαμβάνουν όλα τα μερίσματα ή άλλες διανομές από την Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής των μετοχών, κατά την οποία, τα συνολικά μερίσματα που θα έχουν δοθεί θα ισούνται με τη συνολική ονομαστική αξία του ποσού συνεισφοράς μετατρέψιμων αξιογράφων πλέον ετήσιου επιτοκίου euribor 3μήνου συν 10%. Από την ημέρα επαναμετατροπής των μετόχων τάξης Γ και μετά, οι κάτοχοι των εν λόγων μετοχών δεν θα λαμβάνουν οιοδήποτε μέρισμα ή άλλη διανομή.

Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα ασκούνται από τους κατόχους των μετοχών τάξης Γ κατ’ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων μετοχών μέχρι την ημερομηνία επαναμετατροπής. Την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές μετατρέπονται σε συνήθεις μετοχές με σχέση 1 προς 1.


Μετοχές τάξης Δ (για χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης)
Τα χρέη και οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας μετατρέπονται σε μετοχές τάξης Δ με τιμή μετατροπής ένα ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχών τάξης Β για κάθε ένα ευρώ του κεφαλαίου των χρεωστικών τίτλων που μετατρέπονται.

Από την ημερομηνία επαναμετατροπής των μετοχών τάξης Γ και μετά, οι κάτοχοι των μετοχών τάξης Δ ξεκινούν να λαμβάνουν μερίσματα κατ’ αποκλεισμό των υπόλοιπων τάξεων μετοχών, μέχρι την ημέρα επαναμετατροπής τους, κατά την οποία, τα συνολικά μερίσματα και άλλες διανομές από την τράπεζα, θα ισούνται με τη συνολική ονομαστική αξία του ποσού συνεισφοράς λοιπού δευτεροβάθμιου κεφαλαίου πλέον ετήσιου επιτοκίου euribor τριμήνου συν 10%.

Όλα τα δικαιώματα ψήφου και συναφή δικαιώματα ασκούνται από τους κατόχους των μετοχών τάξης Δ κατ’ αποκλεισμό των κατόχων όλων των υπόλοιπων τάξεων μετοχών μέχρι την ημερομηνία επαναμετατροπής. Την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές μετατρέπονται σε συνήθεις μετοχές με σχέση 1 προς 1.


Η νέα εγκύκλιος της ΚΤΚ
Σε νεότερη εγκύκλιο, η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι για τους σκοπούς της «διάσωσης με ίδια μέσα» (bail-in) αθροίζονται οι καταθέσεις που ένας πελάτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατέχει στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου και, αν το άθροισμα υπερβαίνει τις €100.000, τότε σε σχέση με το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000 εφαρμόζονται τα εξής:

(α) Το σύνολο των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τις 26 Μαρτίου 2013 του καταθέτη προς την Τράπεζα Κύπρου αφαιρείται από το ποσό της κατάθεσης πέραν των €100.000. Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται χρεωστικό υπόλοιπο, τότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν αφορούν αυτόν τον πελάτη. Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μικρότερο από το ποσό κατάθεσης πέραν των €100.000, δηλαδή εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο, τότε επί της διαφοράς αυτής εφαρμόζονται τα εξής:

(β) Ποσοστό 37,5% της διαφοράς μετατρέπεται αυτόματα σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

(γ) Ποσοστό 22,5% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά και ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο του, να μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της. Συναφώς, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, θα διορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για σκοπούς αποτίμησης της Τράπεζας Κύπρου. Το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της αποτίμησης, μέρος ή ολόκληρο του εν λόγω ποσοστού ενδεχομένως να μετατραπεί σε μετοχές και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταθέτη. Σε όση έκταση αυτό το 22,5% μετατραπεί εκ νέου σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση.

(δ) Το υπόλοιπο 40% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας. Ωστόσο θα συνεχίζουν να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης. Το εν λόγω ποσό θα αποπαγοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης.

Ως αποτέλεσμα των μέτρων εξυγίανσης, η Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες των δύο τραπεζών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου και των υποκαταστημάτων της μέχρι πρότινος Λαϊκής Τράπεζας.

Οι πελάτες προτρέπονται να συνεχίσουν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα της τράπεζας με την οποία συναλλάσσονταν, μέχρι το διευρυμένο δίκτυο να μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πελάτες από όλα τα σημεία του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω μέτρα εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου δεν αφορούν τους μέχρι πρότινος πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας και ότι δεν αφορούν ποσά που θα κατατεθούν στην Τράπεζα Κύπρου, είτε από πελάτη της Τράπεζας Κύπρου είτε από πελάτη μέχρι πρότινος της Λαϊκής Τράπεζας, μετά τις 26/3/2013.


Τι γίνεται με κοινούς & πολλαπλούς λογαριασμούς
Σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης επί της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου σχετικές είναι οι ακόλουθες αρχές:

- Μεταχείριση κοινών λογαριασμών (joint accounts): Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη λειτουργία του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων του 2013, θεωρείται ότι ο καθένας από τους κατόχους του κοινού λογαριασμού κατέχει ξεχωριστή κατάθεση, το ύψος της οποίας λογίζεται ότι είναι το πηλίκο του ποσού της εν λόγω κατάθεσης διά του αριθμού των προσώπων που είναι συνιδιοκτήτες εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή συμβατικοί όροι που διαφοροποιούν το πιο πάνω.

- Μεταχείριση πολλαπλών καταθετικών λογαριασμών ανά πελάτη: Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας καταθετικός λογαριασμός ανά πελάτη, τότε το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, θεωρείται ότι είναι το άθροισμα του ποσού όλων των λογαριασμών μέχρι τις €100.000.

- Καταθέσεις (α) προσώπων που ενεργούν ως εμπιστευματοδόχοι ή ως εντολοδόχοι (trustees or nominees), (β) προσώπων που είναι δικαιούχοι κατάθεσης η οποία είναι καταχωρημένη σε λογαριασμό μαζί με άλλες καταθέσεις πελατών (clients’ accounts): Τα ποσά που αφορούν τις πιο πάνω κατηγορίες, παγοποιούνται μέχρι την προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων στις αντίστοιχες τράπεζες για τους δικαιούχους από τους κατόχους των λογαριασμών.

- Σειρά μετατροπής καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο ανά πελάτη στην Τράπεζα Κύπρου: Στην περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών ανά πελάτη, η μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (α) λογαριασμοί με μεγαλύτερη περίοδο μέχρι τη ληκτότητα (longest maturity date) λογαριασμού, (β) λογαριασμοί με μεγαλύτερο υπόλοιπο λογαριασμού.


Συνεχίζονται οι δικαστικές εμπλοκές

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Stockwatch, ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Νικόλας Σάντης εξέδωσε προσωρινό απαγορευτικό διάταγμα για το κούρεμα συγκεκριμένου πελάτη της Τράπεζας Κύπρου. Το διάταγμα προβλέπει επίσης συμψηφισμό της κατάθεσης του εν λόγω πελάτη με το χρέος που διατηρεί στην ίδια τράπεζα.

Όπως δήλωσε στη StockWatch ο Ανδρέας Δημητρίου, εκ των δικηγόρων των γραφείων Ιωαννίδης και Δημητρίου και Στέλιου Αμερικάνου, τα δύο δικηγορικά γραφεία κατέθεσαν δύο διατάγματα.

Το πρώτο διάταγμα, όπως είπε, προέβλεπε απαγόρευση του κουρέματος του λογαριασμού του πελάτη τους, που είναι καταθέτης στην Τράπεζα Κύπρου και το δεύτερο διάταγμα απαγόρευση του κουρέματος της κατάθεσης, αν αυτή δεν συνοδεύεται με ταυτόχρονο συμψηφισμό του χρέους και της κατάθεσης του, που δεν είναι εξασφαλισμένη.

Ο κ. Δημητρίου εξήγησε ότι η τράπεζα του πελάτη του θα πρέπει πρώτα να κάνει τον συμψηφισμό, κατάθεσης και χρέους και το ποσό που θα προκύψει να τύχει του ανάλογου κουρέματος. 
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/767483/ArticleNewsWorld.aspx


Εξαιρετικά σκληρό για τους καταθέτες τους μετόχους και τους πιστωτές της Λαϊκής Τράπεζας εμφανίζεται το διάταγμα με βάση το οποίο περνούν στην Τράπεζα Κύπρου, σχεδόν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων της.

Πρακτικά δε, όπως προκύπτει από το κείμενο, εάν μείνει κάποια αξία αποζημίωσης, αυτή μάλλον θα έχει τη μορφή... μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι σε διευκρινιστική της εγκύκλιο, η Κεντρική Τράπεζα Kύπρου προειδοποιεί ότι τα σχετικά Διατάγματα μπορούν να τροποποιηθούν με την έκδοση άλλων από την Αρχή Εξυγίανσης εάν προκύψει ανάγκη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το διάταγμα που εξέδωσε την Παρασκευή η Κεντρική Tράπεζα Kύπρου ως «Αρχή Εξυγίανσης», στην Τράπεζα Κύπρου μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας με ορισμένες εξαιρέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: 
 
-Οι μετοχές θυγατρικών της Λαϊκής που έχουν συσταθεί σε δικαιοδοσίες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του υποκαταστήματος της Λαϊκής στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων της Λαϊκής σε δάνεια.

- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής που πωλήθηκαν στην Πειραιώς, στα πλαίσια της γενικότερης συμφωνίας για τα καταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

- Δάνεια πελατών στη περίπτωση που υπάρχουν και καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, για ποσό του δανείου που είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο η κατάθεση ξεπερνά τις 100.000 ευρώ (προφανώς προκειμένου να συμψηφιστούν).

- Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Λαϊκής Τράπεζας

Ταυτόχρονα, η Λαϊκή μεταβιβάζει και μια σειρά υποχρεώσεων της, κυρίως τις καταθέσεις ποσού έως 100.000 ευρώ, που είναι δηλαδή εγγυημένες, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει μέσω χρήσης του ειδικού μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA

Επίσης μεταβιβάζονται στην Τράπεζα Κύπρου (και άρα η μεταχείριση τους θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τελευταίας) οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών, της Γενικής Κυβέρνησης, των εγχώριων Επικουρικών Οργανισμών και Φορέων, υποχρεώσεις repo, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και οι καταθέσεις που κατέχει η JCC Payment Systems Limited.

Στην Τράπεζα Κύπρου περνούν επίσης οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας εξαιρουμένων των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί στο υποκατάστημα της Λαϊκής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή έχουν την υποχρέωση να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταβίβασή τους.

Ημερομηνία για όλες τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς την Τράπεζα Κύπρου είναι η 29η Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το διάταγμα, μετά τη διενέργεια αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Λαϊκής συνολικά, θα διαπιστωθεί κατά τι ποσόν τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής που μεταβιβάστηκαν στην Κύπρου είναι υψηλότερα από τις υποχρεώσεις της Λαϊκής που μεταβιβάστηκαν.

Εφόσον η Αρχή Εξυγίανσης προσδιορίσει ότι προκύπτει θετική διαφορά, τότε η Αρχή δύναται (δεν υποχρεούται) να ζητήσει από την Τράπεζα Κύπρου την έκδοση μετοχών κατηγορίας «Α» της Τράπεζας Κύπρου, προς όφελος της εκκαθαριζόμενης Λαϊκής Τράπεζας, «προς δίκαιη αποζημίωση της Λαϊκής, χωρίς δικαίωμα άλλης αποζημίωσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το διάταγμα, οι ρυθμίσεις αυτές υπερισχύουν των ρυθμίσεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και ασχέτως των αντιρρήσεων οποιουδήποτε από τους θιγόμενους, περιλαμβανομένων και των καταθετών.

H Τράπεζα Κύπρου θεωρείται ότι υποκαθιστά πλέον την Λαϊκή Τράπεζα σε ότι αφορά τα εταιρικά δικαιώματα, οφέλη προνόμια και υποχρεώσεις της δεύτερης, σε ότι αφορά υφιστάμενες συμμετοχές σε εταιρείες, εφόσον έχουν μεταβιβαστεί πλέον στην Τράπεζα Κύπρου.

Όλα τα παραπάνω, όπως αναφέρεται ρητώς, δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, ακόμη και σε περίπτωση πώλησης συγκεκριμένων εργασιών της Λαϊκής.

Σημειώνεται ότι στην Λαϊκή Τράπεζα, μεταβιβάζονται και οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Λαϊκής, με μόνη εξαίρεση το υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
 
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/767523/ArticleNewsWorld.aspx
________________________________________________
αυτό που δεν ξέραμε και μάθαμε είναι ότι 
η εγγύηση των €100,000 είναι ανά καταθέτη!

No comments: