11.4.13

Η τρόικα "υπέγραψε" την απόφαση για φορο-ελέγχους made in USA

Μετά τις αφόρητες πιέσεις της τρόικας και υπό την παρουσία της στην Αθήνα ετοιμάστηκε η υπουργική απόφαση για τη διενέργεια αμερικανικού τύπου φορολογικών ελέγχων η οποία εκκρεμεί πάνω από έναν χρόνο. Το κείμενο της απόφασης που ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων με τους οποίους θα προσδιορίζεται το εισόδημα βάσει έμμεσων τεχνικών, όπως είναι ο υπολογισμός δαπανών με πιστωτικές κάρτες ή το ύψος των καταθέσεων των φορολογούμενων, είναι πλέον έτοιμο και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr πρόκειται σήμερα ή το αργότερο αύριο να υπογραφεί από τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη.

Η θέσπιση των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος των φορολογούμενων που ελέγχονται θεσπίστηκε με διάταξη σε φορολογική νομοσχέδιο η οποία ψηφίστηκε πριν από 14 μήνες, δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η διάταξη αυτή που συντάχθηκε υπό τις οδηγίες του αρμόδιου για τη φορολογική διοίκηση τεχνικού κλιμακίου της τρόικας προέβλεπε ότι το εισόδημα του φορολογούμενου θα μπορούσε να προσδιοριστεί με βάση έμμεσες τεχνικές ελέγχου όπως είναι το ύψος της περιουσίας του ή οι δαπάνες του και οι καταθέσεις του.

Συγκεκριμένα με τη διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται ότι «ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method), γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method), δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. Εφόσον τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν εξαχθεί με την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη. Με άλλα λόγια ο ελεγχόμενος μπορεί να αντικρούσει το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου αρκεί να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιορίζονται βάσει των έμμεσων τεχνικών ελέγχου».

Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου τονίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.». Με άλλα λόγια θα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι, οι οποίοι εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλές δεκαετίες στις ΗΠΑ (από την αμερικάνικη φορολογική υπηρεσία IRS), θα έπρεπε να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση η οποία θα αποτελούσε και το μπούσουλα για τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών. Με τις οδηγίες που προβλέπει η απόφαση θα επιταχυνθεί σημαντικά ο φορολογικός έλεγχος κυρίως κλάδων των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι αποκρύπτουν συστηματικά τα πραγματικά τους εισοδήματα (π.χ. δικηγόροι, χειρούργοι μεγαλογιατροί).

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Με την θέση σε ισχύ της απόφασης για τους ελέγχους ο ελεγκτής θα μπορεί με σύντομες διαδικασίες να προσδιορίσει τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση μια σειρά από οικονομικά χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου. Τα χαρακτηριστικά αυτά, μεταξύ άλλων, θα είναι το ύψος των καταθέσεών του, ο τρόπος ζωής του με βάση τις δαπάνες του(πιστωτικές κάρτες, αριθμός κατοικιών που διατηρεί, ύπαρξη σκαφών αναψυχής, ΙΧ, ασφάλιστρα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κα),τα περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. αξία ακίνητης περιουσίας) κ.ά.

Ο φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς αλλά θα έχει το δικαίωμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του ελέγχου βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και παραστατικών.

Η τρόικα έχει ασκήσει έντονη πίεση στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης ενώ έχει εκφράσει και την οργή της (μέσω ειδικής έκθεσης σχετικής με το φορολογικό μηχανισμό) για την καθυστέρηση στην υπογραφή της αφήνοντας σαφείς αιχμές για σκόπιμη καθυστέρηση. Οι κατηγορίες της τρόικας για κομματικού τύπου παρεμβάσεις στο φορολογικό μηχανισμό και της τύποις ανεξαρτητοποίησής του από την πολιτική ηγεσία συνδέονται και με τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής απόφασης για τους νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους.

 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1771479

No comments: