4.4.13

Πειραιώς: Γενική Συνέλευση & ΑΜΚ ως 7,33 δισ

Ως 7,335 δισ. ευρώ θα είναι η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, σύμφωνα με την πρόταση που θα καταθέσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 12 Απριλίου.

Το 10% των 7,335 δισ. ευρώ, ήτοι 733,5 εκατ. ευρώ που αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, η Τράπεζα σκοπεύει να το καλύψει με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έως 400 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 333,5 εκατ. ευρώ με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και τέλος με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή των ιδιωτών για λόγους ευελιξίας σπάει σε διάφορες μορφές. Για παράδειγμα private placement 400 εκατ. ευρώ όπου θα συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, όπως οι τράπεζες μεταξύ αυτών και BCP. Την ίδια στιγμή υπάρχει η Societe Generale και άλλοι ιδιώτες επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως το τσέχικο fund "PPF".

Στόχος είναι να περιορίσει και ενδεχομένως να μην χρειαστεί να εκδώσει CoCos αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα για CoCos 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 570 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της ΑΤΕ και 524 εκατ. ευρώ για τα κυπριακά υποκαταστήματα. Τα δυο τελευταία ποσά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ και δεν υπολογίζονται για την κάλυψη του 10% από ιδιωτικά κεφάλαια.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Συνεδρίων – Συσκέψεων «ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» (Κριεζώτου 2 και Πανεπιστημίου 4, 106 71 Αθήνα, 8ος όροφος – είσοδος από οδό Κριεζώτου, κτήριο πρώην ATEbank) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.

Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

2. Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:

Α) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί
(α) σε μετρητά

(i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ,

(ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και

(iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και

(β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,

Β) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος, και

Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών
εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

4. Διάφορες ανακοινώσεις

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/768889/Article.aspx

No comments: